Prosjekter

Utvalgte prosjekter 2019 og 2020.  

Samfunnet, det er oss 

 

 

 Demokratilæring i «Ny-planet»-utstilling 

 

 • Mål: Å øke unge menneskers demokratisk kompetanse og samfunnsdeltakelse ved å reflektere sammen med asylungdom rundt verdier som skaper gode samfunn
 • Hva? Utvikling av undervisningsmateriell til utstillingen "Den nye planeten» og 15 visninger i Sørøst-Norge
 • Samarbeidspartner: Eidsvoll 1814
 • Støttet av Sparebankstiftelsen DNB
 • Om prosjektet
  - Vandreutstillingen Den nye planeten
  -
  Et demokratiserende kunstprosjekt (18.06.20)


 

Utstillingen "Den nye planeten"

 

 • Mål: Å synliggjøre unge asylsøkeres tanker og meninger om hva som skaper gode samfunn, og formidle informasjon om menneskerettighetene. Redusere stereotypier og fordommer
 • Produksjon av utstillingen "Den nye planeten - enslige mindreårige asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn"
 • Partnere: Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter AS
 • Støttet av Kulturrådet og Fritt Ord, samt med egenandeler fra MRA og Rodeo arkitekter
 • Om prosjektet
  - Vandreutstillingen Den nye planeten


 

Digitale ressurser om demokrati og menneskerettigheter for hjemmeundervisning under koronautbruddet

 

 • Mål: Tilgjengeliggjøring og informasjon om tre digitale undervisningsressurser som MRA har utviklet alene og sammen med internasjonale partnere
 • Initiativet inneholder tips og råd til skoler og lærere om hvordan ressursenes vektlegging av menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, basert på deltakende pedagogikk, kan brukes i en hjemme-undervisningssituasjon 
 • Støttet av Utdanningsdirektoratet 
Frihet, JA! Veileder og informasjonsmateriell mot negativ sosial kontroll

 

 • Mål: Motvirke negativ sosial kontroll og skadelige skikker som kjønnslemlestelse, og skape økt respekt for menneskerettighetene 
 • Utvikling av informasjonsmateriell og kursveileder til workshops om kvinners rettigheter, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. For kvinner med minoritetsbakgrunn i seks norske byer
 • Partner: Mødre for fred (eritreisk nettverk)
 • Støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
  Foto: Human Rights Lens, St.Petersburg

 

Rights for action! Kvinnesamtaler på tvers av grenser 

 

 • Mål: Fremme likestilling, kvinnefrigjøring og kvinners rettigheter, og bidra til brobygging og vennskap mellom kvinner i minoritets- og majoritetsmiljøer  
 • Minoritet- og majoritetskvinner samtaler om kvinnefellesskap over grenser, negativ sosial kontroll, likestilling og kvinners rettigheter
 • Partnere: Afghansk kulturelle forening, Mødre for fred (eritreisk minoritetsnettverk)
 • Støttet av Oslo kommune


 

Vinn, Vinn. Unge flyktninger møter trygge voksne 

 

 • Mål: Et pilotprosjekt med mål å utvikle en besøksordning der unge flyktninger blir kjent med trygge voksne med samme språk- og kulturbakgrunn som dem selv.
 • Hva? Besøk til bofellesskap og andre aktiviteter.    
 • Partnere: Mødre for fred og Afghansk kulturelle forening 
 • Støttet av Oslo kommune 

Kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere  

 


 

Human Rights Lens - Å fotografere menneskerettighetene!

 

 • Mål: formidle kunnskap om og bevisstgjøre ungdom på menneskerettighetene
 • Hva? Ungdom reflekterer over hva menneskerettigheter er mens de tar bilder av sine lokale omgivelser  
 • Partnere: St. Petersburg University n.a. Prince Oldenburgsky (Russland), SILC Swedish Liberal Centre, Karakallion skole (Espoo, Finland)
 • Støttet av Nordisk Ministerråd  
 • Les mer: 
  - Human Rights Lens (07.05.20)
  - Human Rights Lens (23.01.20)


 Between Radicalisation and Populisme in Europe - konferanse 

 

 • Mål: Drøfte og formidle undervisningsmetoder med mål å motvirke radikalisering og ekstremisme. Hvordan styrke de unges demokratiske deltakelse og respekt for menneskerettighetene? 
 • Internasjonal konferanse på Frivillighetshuset i Oslo 7.11.2019. Lansering av europeiske manual om demokratiundervisning
 • Partner: DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe)
 • Støttet av Utenriksdepartementet 
 • Om konferansen
  - Between Radicalisation and Populism in Europe (7.11.19) 


   

Siste nytt