Er det én ting den historiske kvinnekampen har vist, så er det at samfunn utvikles positivt når kvinner oppnår like rettigheter med menn. Men til tross for en god utvikling i mange land, inkludert Norge, finnes overveldende utfordringer: Mer enn én milliard mennesker lever i dyp fattigdom og et overveiende flertall av disse er kvinner. 80%  av flyktninger og internt fordrevne er kvinner og hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel. Slik kunne vi fortsette å ramse opp tall som viser til systematisk forskjellsbehandling mellom kjønnene. På årets kvinnedag advarer FNs høykommissær Navi Pillay mot at finanskrisen skal gå ut over arbeidet for å forbedre forholdene: – If anything, the financial  crisis should be seen as an urgent reason to speed up the advancement of women's rights, and not as a reason to postpone fundamental legislative and policy improvements and imple-mentation until financially calmer times. The drive towards equal rights and equal opportunities is not a luxury, it is an economic must and the cornerstone of universal human rights Les uttalelsen. Se også Reuters bildeserie:Being a woman

Hvor stor andel av all eiendom i verden tilhører kvinner? Hvor mange kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsler hvert år? Og hvor mange flere jenter får utdannelse i dag enn for bare ti år siden? Dette var bare noen av spørsmålene som de 60 studentene på Folkeuniversitetet (FU) i Oslo fikk svar på torsdag 4. februar. Det var andre gang Menneskerettighetsakademiet holdt foredrag for FUs studenter og denne gangen sto kvinners rettigheter i fokus. I tillegg til at viktige problemområder ble berørt, fikk studentene gjennom to timers undervisning, innblikk i FNs kvinnekonvensjon og hvordan statene og det internasjonale samfunn kan samarbeide for å bedre jenter og kvinners vilkår. Også blikk fra norsk historie ble presentert: fra 1854, da døtre fikk lik arverett som sønner, via 1913 da kvinner fikk stemmerett og 1984 da Gro Harlem Brundtland ble første kvinnelige statsminister, til 2001 da Afshan Rafiq ble valgt inn som den første kvinnelige stortingsrepresentant med innvandrerbakgrunn. En bra dag! 

Saudi-Arabia har sluttet seg til FNs kvinnekonvensjon. Hvordan kan det islamske kongedømmet da fremdeles nekte kvinner stemmerett? I sin menneskerettighetsspalte i siste utgave av Fri tanke utforsker Lillian Hjorth dilemmaet hvordan stater som har ratifisert kvinnekonvensjonen kan operere med patriarkalske lover som gjør kvinner til annenrangs borgere? "Kvinnekonvensjonen (1979) består av 30 artikler der det grunnleggende prinsippet er full likestilling mellom kvinner og menn (...)" Les resten av artikkelen i Fri Tanke 2/2010 (s. 26-27). 

 

21. til 25. mars besøkte syv russiske kvinneaktivister Norge. Delegasjonen representerte Independent social women's center i Pskov, Center for sustainable development of the Pskov area, Center for international cooperation for the Red Cross i St. Peters-burg og City Women Committee iVeliky Novgorod. Kvinnene besøkte Norske Kvinners Sanitetsforening, ROSA-hjelp, Oslo krisesenter og Pro-senteret for å få innblikk i norske utfordringer og nasjonale aktørers arbeid på feltet. Menneskerettighetsakademiet ved Eugenia Khoroltseva var vertskap og holdt også en workshop for aktivistene med spesielt fokus på kvinners rettigheter. Etter oppholdet i Norge reiste delegasjonen videre til Østersund i Sverige. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. Program

 Jeg  håper dere har sånne kurs for andre damer og! var én av de mange gode tilbake-meldingene etter Menneskerettighetsakademiets aller første kurs for asylsøkerjenter. Tiltaket skjedde på Dale mottak utenfor Sandnes fra 25. til og med 27. oktober med 20 deltakere fra Somalia, Eritrea, Etiopia, Angola, Afhganistan og Iran. Gjennom foredrag, øvelser og diskusjoner lærte jentene om hva menneske-rettigheter er og at FN har utarbeidet en egen menneskerettighetskonvensjon om kvinners rettigheter. Evalueringene viste at deltakerne var begeistret over den nye kunnskapen.  - Eg vil lære mer og takk! som en av jentene uttrykte det. Program    Les mer om kurstilbud for asyl- og flyktningungdom 2011 

Les hva Utlendingsdirektoratet skrev om kurset

Siste nytt