Mellom 24. og 28. februar gjennomførte 22 samfunnsfag- og historielærere fra Tambov kurs nummer to i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Denne gangen fikk lærerne innblikk i temaer som ytringsfrihet og tankefrihet, bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet, rett til å søke asyl, rett til personlig sikkerhet, rett til rettferdig rettsgang, stemmerett og rett til politisk deltakelse, i tillegg til sosiale – økonomiske rettigheter med fokus på lærerens rettigheter. Neste gang lærerne møtes er det for å ta en avsluttende to-dagers eksamen.

Lærerkursene gjennomføres av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights & Legal Culture. Målet er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Det var derfor spesielt gledelig å høre lærere i Tambov fortelle om hvordan de har brukt øvelser som de lærte på det første kurset i november 2015. Les mer om våre kurs for lærere i Russland her.

Bilder fra kurset:

Øvelse: Rett til å søke asyl

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Marit Langmyr (til venstre i bildet), holdt foredrag om den norske velferdsstaten med et spesielt fokus på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

 

Om Tambov:

Tambov er en by og et administrativt sentrum i Tambov-regionen. Byen har rundt 300 000 innbyggere (2015), og ligger 40 mil sør-øst fra Moskva. Tambov ble grunnlagt på 1600-tallet, og ligger i en region som tradisjonelt regnes som jordbruksregion i Russland. Området er mest kjent for en stor sivil protest i 1920 da lokale bønder protesterte mot myndighetenes konfiskering av korn. Protesten er kjent som Antonovschina, etter lederen Aleksander Antonov.

I løpet av fem dager, mellom 28. oktober og 1. november, deltok 22 russiske samfunnsfaglærere på kurs i menneskerettigheter og undervisningsmetodikk. Kurset ble holdt i Tsjerepovets i Vologda-regionen, og er det andre i rekken av kurs disse lærerne skal delta på. Nå står eksamen for tur. Undervisningsopplegget gjennomføres av Menneskerettighetsakademiet og vår russiske samarbeidspartner Youth Centre for Human Rights and Legal Culture.

Gjennom rollespill, gruppearbeid, diskusjoner, film og foredrag fikk lærerne kunnskap om følgende temaer:

- Menneskerettigheter og universalitet

- Retten til å søke asyl

- Retten til rettferdig rettergang

- Stemmerett og retten til å delta i det politiske liv

- Forsamlingsfrihet

- Tankefrihet

- Bevegelsesfrihet

- Rett til personlig sikkerhet

- Sosiale og økonomiske rettigheter med særlig fokus på lærernes arbeidsrettigheter

Kurset fikk også besøk fra en tidligere kursdeltager fra Tsjerepovets. Denne læreren var med da Menneskerettighetsakademiet arrangerte studietur til Strasbourg i juni i år. Her fikk han et nært bekjentskap til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. På kurset understreket han hvordan Europarådets institusjoner, med menneskerettighetsdomstolen i spissen, er grunnleggende mekanismer for å forsvare menneskerettighetene i dagens Europa. Videre minnet han på at Russland også er en del av dette systemet.

Bilder fra kurset:

 Øvelsen "taus diskusjon": hva er en domstol og hvorfor trenger vi den?

 

Avisøvelsen: Menneskerettigheter dreier seg om hverdagen vår

 

Rollespill Flyktninger: møte mellom flyktninger og immigrasjonsmyndigheter spilles ut.

Bakgrunn

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Centre for Human Rights and Legal Culture, organisert kurs for lærere i Russland. Kursene er støttet av de regionale menneskerettighetsombudene og skjer i samarbeid med de statlige kompetansesentrene for etterutdanning som rekrutterer lærerne. I tillegg til Tsjerepovets i Vologda-regionen, har vi undervisningsvirksomhet i Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Saratov og Tambov.

Det er et omfattende undervisningsopplegg som lærerne får ta del i. Konseptet innebærer at de først deltar på et femdagerskurs med påfølgende fjernundervisning med innlevering av oppgaver på nett. Etter et halvt års tid organiseres et nytt fem-dagers fordypningskurs. Etter dette kan de lærerne som ønsker det, ta eksamen og bli invitert til et siste fem-dagers "trainer for trainer kurs" kurs. Der møter de lærere fra andre russiske regioner samt eksterne eksperter på menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og tilgrensende temaer. De besøker også sentrale menneskerettighetsorganisasjoner som Memorial og Sakharovsenteret. Så langt har mer enn 250 lærere fra Kaliningrad, Nizhny Novgrod, Saratov, Tambov og Vologda, vært gjennom dette undervisningsopplegget. Resultatet er at tusenvis av russiske skolebarn i dag får mer og bedre opplæring i demokrati, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse enn tidligere.

Les mer om vår undervisningsvirksomhet for russiske lærere her.

 

 

 

 

Fra 15. til 18. september var åtte samfunnsfag- og historielærere fra de russiske regionene Tomsk, Ryazan, Nizhny Tagil og Perm, i Oslo. Menneskerettighetsakademiet organiserte besøket som hadde som formål å vise ulike sider av det norske utdannelsessystemet og hvordan opplæringen i menneskerettigheter og konflikthåndtering foregår i norsk skole. Reisen var en påskjønnelse til lærere som har gjort det særlig bra i en konkurranse om menneskerettighetsmetodikk. Det er Perm Centre for Human Rights and Civic Education, ledet av Andrey Suslov, som er ansvarlig for den årlige konkurransen. Den ikke-statlige organisasjonen er en av Russlands fremste når det gjelder undervisning i menneskerettigheter med målgrupper som lærere, politi, fengselsansatte og frivillige.  

Besøk til Gamlebyen skole og Utdanningsforbundet

Den første dagen besøkte lærerne Gamlebyen barneskole. Da de kom, sto rektor Hanne Hauge ved inngangen og hilste på elevene slik hun pleier. Lærerne satte stor pris på å observere undervisningen i ulike klasser og i fagene mat og helse, norsk og samfunnsfag. Under samtalen med rektor Hauge og internasjonal koordinator Elisabeth Jensen etterpå, ble det særlig snakket om hvordan norsk skole oppmuntrer elevene til kritisk tenking og hva det vil si å være en «FN-skole».

Hos Utdanningsforbundet presenterte politisk rådgiver Roar Grøttvik hvordan det norske utdannelsessystemet er organisert. Utfordringer ble også nevnt, som for eksempel mangelen på kvalifisert fagpersonale. Juridisk rådgiver Kathrine Blyverket presenterte den nylig vedtatte «Vær-varsom plakaten» for lærere og barnehageledere. Den etiske plattformen skal øke bevisstheten om pedagogenes ansvar når de hver eneste dag tar valg som angår barn, elever, kollegaer og foreldre. Fra plattformen heter det at «Barnehagelærere, lærere og ledere skal gripe inn og verne barnehagebarn og elever mot krenkelser, uavhengig av hvem det er som utfører dem».

Konflikthåndtering på Kuben videregående skole

På Kuben Videregående skole overvar delegasjonen en workshop med fokus på dialog og mekling. Ekspert på konflikthåndtering, Berit Follestad, ledet en øvelse der også gjestene fikk delta. Hvordan kan konflikter eskalere fra misforståelser til alvorlig strid, og hva bør man i så fall være obs på? Russerne observerte også en time i Politikk og menneskerettigheter ved samfunnsfaglærer Axel Aubert.

Workshop om mekling

Den siste dagen møtte lærerne Joachim Majambere og Torill Braaten fra «Foreldreutvalget i grunnskolen» (FUG). Majambere og Braaten orienterte om den viktige rollen som foreldrene har i barnas utdannelsesløp og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole er organisert. Det populære spillet Dialog, ble også presentert. I spillet, som anbefales brukt på foreldremøter, diskuteres spørsmål om skolehverdagen i grupper. I samtalen med Majambere og Braaten ble forskjeller og likheter mellom det norske og russiske skolesystemet belyst, samt hva som er de viktigste utfordringene i hvert land.

Oppholdet i Norge ble avsluttet med et møte med Det europeiske Wergeland-senteret. Iryna Sabor og Caroline Gebara orienterte om senterets satsning på undervisning i demokrati og menneskerettigheter, og da særlig arbeidet i Russland.

Russernes tilbakemelding den siste dagen var entydig: Den intense uken både hadde gitt faglig påfyll og inspirasjon!

Nedenfor er noen bilder.

Møte med Hanne Hauge og Elisabeth Jensen på Gamlebyen barneskole

Diskusjon om hva diktatur er i Politikk og menneskerettigheter

Ekspert på konflikthåndtering Berit Follestad, sammen med Andrey Suslov, leder av Perm Centre for Human Rights and Citizenship Education

Delegasjonen sammen med  Joachim Majambere og Torill Braaten fra Foreldreutvalget for Grunnskolen

Internasjonal folkerett og aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer, ble diskutert på kurset for lærere i Moskva fra og med 28. juni til og med 2. juli. Det var Menneskerettighetsakademiet sammen med Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) som organiserte kurset der en rekke eksperter var invitert til å holde foredrag. De 35 lærerne fra Nizhny Novgorod, Vologda, Saratov og Tambov, har tidligere deltatt på to kurs, så de hadde et svært godt utgangspunkt for å lære mer. Hensikten med kurset var å utvide lærernes kunnskap om menneskerettighetene og deres plass i det nasjonale og internasjonale samfunn, slik at de kan gi bedre undervisning til sine elever. Kursets innhold strakk seg derfor fra aktivisme i dagens Russland, til funksjonshemmedes rettigheter og internasjonal folkerett.

Folkeretten – mellom idealisme og realisme

Ansvarlig for å undervise om internasjonal folkerett, var styremedlem i Menneskerettighetsakademiet Lars Petter Soltvedt. Soltvedt arbeider til daglig som førsteamanuensis på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, der han underviser i menneskerettigheter, internasjonal folkerett og krigens strafferett. De russiske lærerne fikk innsyn i folkerettens historie og hvordan den særlig har utviklet seg i etterkrigstiden.

Soltvedt forklarte hvordan internasjonal folkerett opererer i skjæringspunktet mellom idealisme og realisme, og at både det teoretiske fundamentet – men ikke minst hvordan folkeretten virker i praksis – er et resultat av kompromisser og maktbalanse mellom statene i det internasjonale samfunn. Lærerne fikk i oppgave å identifisere situasjoner i dagens verden der de grunnleggende normene i internasjonal folkerett – nemlig statssuverenitetsprinsippet og det at stater ikke skal angripe hverandre – kan sies å være brutt i dag. Mange situasjoner ble diskutert, deriblant krigene i Syria, Irak og Ukraina.


FNs Charter, artikkel 2,4 

I tillegg til dypdykket i internasjonal folkerett, fikk lærerne ta del i et spennende rollespill om fredsmekling i regi av FN i en tenkt konflikt med tre parter. Aktiviteten var veldig interessant og morsom og sannsynligvis vil mange av lærerne selv gjennomføre det for egne elever.

Memorial og Sakharovsenteret


Lærerne på vei til Sakharovsenteret

Kursets timeplan inkluderte også menneskerettighetsarbeid i dagens Russland. Elena Rusakova, medlem av byrådet i Moskva, snakket om hvordan lokale myndigheter kan bidra til å fremme vanlige folks rettigheter. Lærerne fikk også erfare aktivisme i praksis, da de senere besøkte Sakharovsenteret og den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. På hver sin måte arbeider disse aktørene med å bevisstgjøre folk på undertrykkelsen og overgrepene som Sovjetregimet var ansvarlig for i så mange år. Omvisningen begge steder etterlot seg sterke inntrykk hos lærerne.

De skriftlige tilbakemeldingene etter kurset, viste at lærerne var svært fornøyde med kurset. I tillegg til at de har fått et enda bedre utgangspunkt for å undervise egne elever, er det et mål at de kan kurse andre lærere. Den overordnede målsettingen med kurset, som all vår virksomhet i Russland, er å bidra til demokratiutvikling og økt respekt for menneskerettighetene.

Bakgrunn

Siden 2008 har flere hundre historie og samfunnsfaglærere i Russland fått omfattende undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metoder i regi av Menneskerettighetsakademiet og russiske partnere. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid med kompetansesentre for etterutdanning av lærere og gir formell kompetanse. Virksomheten er støttet av de regionale menneskerettighetsombudene. Resultatet er at tusenvis av russiske skolebarn i dag får mer og bedre opplæring i demokrati, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse enn tidligere.

Les mer om vår undervisningsvirksomhet for russiske lærere her.

Nedenfor er noen bilder fra kurset.

Foredrag og rollespill ledet av Sergey Pashim

Gruppearbeid

Rollespill om fredsmeklingSakharovsenteret

Senteret har en unik dokumentasjon over Andrei Sakharovs liv

 

– Det er viktig for russiske lærere å se hvordan det europeiske menneskerettighetssystemet virker i praksis, særlig i disse tider når forholdet mellom den russiske stat og de europeiske institusjonene er på sitt kjøligste siden den kalde krigen, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva. Fra 8. til 12. juni er en russisk-norsk delegasjon på studiereise til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

I alt 13 lærere og representanter fra russiske kompetansesentre for etterutdanning, i tillegg til kursholdere fra Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og det norske Menneskerettighetsakademiet (MRA), er i Strasbourg for å lære mer om de europeiske institusjonene. De russiske lærerne har allerede vært gjennom flere kurs i regi av YCHRLC og MRA, og skal nå utvikle sine kvalifikasjoner til selv å bli kursholdere. Lærerne kommer fra Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Vologda, Tambov og Saratov.  

Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter  

Den norsk-russiske delegasjonen med Julia Pererva (nr. 8 fra venstre)

Den 9. juni besøkte delegasjonen Europarådets parlamentarikerforsamling og hadde møte med Julia Pererva fra Europarådets kontor for utdanning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Pererva fortalte hva Europarådet gjør for å styrke statenes arbeid med undervisning i menneskerettigheter. Lærerne hadde mange spørsmål, blant annet om pedagogiske metoder, hva Europarådet gjør for å følge opp statene, fremtidige perspektiver og ikke minst om russiske og norske myndigheters arbeid på feltet.

Human Rights Building

Delegasjonen besøkte også Human Rights Building der Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sitt virke. Foruten omvisningen i den spektakulære bygningen, lyttet gruppen til foredrag om domstolens arbeid og funksjon i dagens Europa. Av Europarådets 47 medlemsstater er det Russland som mottar flest klager fra sine borgere. De europeiske menneskerettslige mekanismene kan bidra til at den russiske staten på sikt vil utvikle en velfungerende rettsstat. Den 10. Juni overvar gruppen domstolsbehandlingen i saken Armani Da Silva mot Storbritannia. Sakens utgangspunkt er brasilianeren Jean Charles de Menezes, som ble skutt og drept av to britiske spesialpoliti da han feilaktig ble tatt for å være terrorist. Saken er svært interessant og aktuell fordi den berører spørsmål knyttet til terrorens utfordringer for individer og myndigheter. Lærerne fikk også anledning til å besøke EU-parlamentet mens de var i Strasbourg.

Konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof

Den norsk-russiske gruppen besøkte også Natzweiler-Struthof - den eneste konsentrasjonsleiren nazistene drev i Frankrike under andre verdenskrig. Totalt 52 000 fanger var internert her de tre årene leiren var i drift, hvorav nesten 22 000 mistet livet. Fangene kom fra mange land, deriblant Norge og Sovjetunionen. Landenes felles erfaringer med grusomhetene under andre verdenskrig, var en vesentlig årsak til etableringen av det globale og det europeiske menneskerettslige systemet som har utviklet seg siden. Marit Langmyr orienterte om konsentrasjonsleirene fra andre verdenskrig. Langmyr arbeider som pedagogisk veileder i Aktive Fredsreiser som siden 1998 har organisert skoleturer for over 160 000 norske ungdommer til nazistenes konsentrasjonsleire i Tyskland, Tsjekkia og Polen. 

Kompetanseheving 

Formålet med reisen til Strasbourg er å øke de russiske lærernes kunnskaper om det europeiske menneskerettighetssystemet og om europeisk samarbeid. Etter hjemkomsten skal lærerne utarbeide undervisningsopplegg og prosjekter om menneskerettighetssystemet i Europa for egne elever og kollegaer. Kompetansen er en viktig del av alle kursene som Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture organiserer i Russland. Flere av lærerne vil få anledning til å bidra som kursholdere på fremtidige kurs i Russland.

Les mer om vår virksomhet for lærere i Russland.   

Nedenfor er noen bilder fra turen.


Utenfor Europarådet

Guided tur i Europarådets Palais de l´Europe 

Europarådets parlamentarikerforsamlingssal

Møte med Julie Pererva i Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

Innledning til samtale om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen  

Den europeiske menneskerettighetsdomstols høringssal

Inn til høring i saken Armani Da Silva mot Storbritannia

EU-parlamentet

Marit Langmyr fra Aktive Fredsreiser innleder foran besøket i Natzweiler-Struthof konsentrasjonsleir

Siste nytt