I januar organiserte Menneskerettighetsakademiet to to-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu mottak i Mysen. De 55 ungdommene kom fra Syria, Egypt, Somalia, Sudan, Afghanistan og Palestina. − Tilbakemeldingene var svært gode, slik de pleier å være på disse kursene, forteller prosjektkoordinator Marianne Holden. – De fleste ungdommene vet jo ingenting om menneskerettigheter fra før, så dette er viktig kunnskap. Det virker også som om en del brikker faller på plass når de lærer om hvordan statene, FN og det internasjonale samfunnet fungerer. Kanskje får de en større forståelse for sin egen situasjon når de kan sette de vanskelige forholdene de flyktet fra, inn i en bredere kontekst. Budskapet om menneskerettighetene som en positiv endringskraft og at vi alle kan bidra, setter de stor pris på. Hele 53 av de 55 ungdommene som deltok på kursene responderte med toppkarakteren «veldig bra». De unge blir oppstemte, avslutter Holden. – Som en jente sa ved avslutningen: "Selv om jeg hadde hørt om menneskerettigheter fra før, visste jeg ikke hvordan de kan brukes for å skape forandring. Det vet jeg nå". 

Det er Utlendingsdirektoratet som finansierer to-dagers kursene som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og asylmottakene. Siden 2008 har mer enn tusen ungdommer deltatt. Formålet er å gi dem "mat for hjernen" og en positiv adspredelse i den ellers ganske utfordrende hverdagen på mottaket.

Det ble intense dager på Hvalstad mottak i Asker den 12. og 13. november, da 31 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia og Afghanistan lærte om menneskerettigheter. Gjennom bildeforedrag, gruppearbeid, diskusjoner og lek, fikk de kunnskap om andre verdenskrig, etableringen av FN og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter 1948, da Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt. Av evalueringsskjemaene gikk det frem at nesten ingen kunne noe om menneskerettigheter fra før, at de synes at kurset var veldig bra og at de gjerne ville lære mer. Mer enn 1000 enslige mindreårige asylsøkere har så langt deltatt på disse to-dagers kursene som er finansiert av Utlendingsdirektoratet. Formålet er å gi de unge kunnskap, positive holdninger basert på respekt og likeverd, en følelse av mestring samt en positiv adspredelse i mottakslivet. Les mer om våre kurs for asylsøkere.

Det var ingenting å si på innsatsen da 26 asylsøkergutter fra Eritrea og Somalia deltok på to-dagers kurset i menneskerettigheter som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Sunndal mottak på Sunndalsøra 16. og 17. september. Undervisningen besto av korte innledninger, diskusjoner, morsomme energiladere og masse gruppearbeid. De unge var lærevillige og stilte spørsmål om historien bak menneskerettighetene og hvordan det internasjonale samfunnet kan beskytte rettighetene. De var også opptatt av å lære om norsk historie og det norske samfunnet. I sine evalueringer svarte alle at de gjerne ville lære mer om menneskerettigheter. Bildet viser resultatet av gruppearbeidet "Den nye planeten", der de unge har reflektert over hvilke regler som trengs for å lage gode samfunn. Les mer om våre kurs for Asylsøkere.

- I am so glad that human rights exist in my generation, var en somalisk asylsøkerjentes reaksjon etter at hun deltok på to-dagers kurset i menneskerettigheter på Hvalstad asylmottak 9. og 10. september. I alt 27 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Ghana og Liberia deltok på kurset og fikk lytte til foredrag, gjøre gruppearbeid, diskutere og leke. Mer enn tusen enslige mindreårige asylsøkere har siden 2010 deltatt på det samme kursopplegget. Målet er at de unge skal få menneskerettighetskunnskap, utvikle positive holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt samt føle mestring. Ungdommene ga kurset fikk strålende tilbakemeldinger. Les mer om våre kurs for asylsøkere.

Mer enn tusen asylsøkerungdommer har lært om demokrati og menneskerettigheter gjennom to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet har organisert på ulike mottak i Norge siden 2008. Mange av kursene har funnet sted på Hvalstad mottak i Asker med ildsjelen Kari Finstad som tilrettelegger. Karis positive innstilling og sterke engasjement betyr mye både for oss og asylsøkerungdommene. Så ofte hun kan, er hun også til stede under undervisningen.

Samtale med Kari Finstad, informasjonsansvarlig på Hvalstad mottak

Om ettermiddagen den 18. juni, etter to intense dager der 32 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia og Eritrea har lært om FN og menneskerettighetene, sitter vi sammen med Kari i den store gymsalen der undervisningen nettopp er avsluttet. Etter å ha blitt tatt bilder av og mange har håndhilst til farvel, har de unge forsvunnet ut i den vakre junidagen med hvert sitt diplom. Vi spør Kari om hva hun tror kursene betyr for ungdommene.

- Jeg får så mange bekreftelser på at kunnskapen om menneskerettigheter er viktig. Ungdommene går med rakere rygger etterpå og møter en med takknemlige blikk. De kan ikke få fullrost kurset godt nok. De er takknemlige, gjentar hun. - Noen sier at de aldri har hørt om dette før og noen sier de vil delta på flere kurs. Flere sier de ønsker å utdanne seg i denne retningen for å hjelpe sitt eget land.

Kari forteller at forskning dokumenterer at det er barn som lider mest under fluktsituasjoner og at mange som kommer til Hvalstad har forferdelige erfaringer. De har blitt utnyttet og vært utsatt for vold. Enkelte har opplevd at nære familiemedlemmer har sviktet, for eksempel de som er blitt tvangsgiftet. Mange gråter og er fortvilte.

- Men akkurat som vi mennesker trenger musikk, trenger vi positive verdier, fortsetter hun. - Til tross for at ungdommene har opplevd overgrep og omsorgssvikt, ser jeg hver eneste gang - etter kurset - at de er litt gladere. Når dere snakker om likeverd, likhet, forbud mot diskriminering og tvangsekteskap, faller det i god jord, nettopp fordi de selv har erfart det motsatte. De er helt enige i at verden trenger disse verdiene. Og ved at dere presenterer temaet på en alvorlig måte, ser de også at mange arbeider for det. De får tilbake troen på at endring er mulig og at de selv kan bidra. Det blir sådd noen frø. Mange har jo en del kunnskap med seg hjemmefra, men som ligger der ubrukt. Når dette latente får næring, er det som om ungdommene blomstrer litt. Ja, det er det som skjer! understreker Kari. - De blomstrer! Dere gir ungdommene en opplevelse av å være i et trygt, inkluderende fellesskap med takhøyde. 

Menneskerettighetsakademiets Marianne Holden

- En annen ting jeg vil si, er at de varierte metodene dere bruker er så viktig. Ved at dere bruker lek, rollespill og gruppearbeid, får de unge brukt sine egne evner. Da føler hver enkelt seg verdifull. Når de selv får bidra og skape, føler de mestring. Dette stemmer også så godt overens med mottakets målsettinger om å utvikle ungdommenes selvtillit og mestringsfølelse den tiden de bor her.

- Enten ungdommene blir i Norge eller returnerer, er dette nyttig kunnskap, konkluderer ildsjelen på Hvalstad. - Blir de, har de fått kunnskap om demokrati og norske verdier. Reiser de tilbake, har de fått positive verdier med seg i bagasjen.

Siste nytt