20. juni er verdens dag for flyktninger. Antallet flyktninger og internt fordrevne i verden har nå passert 65 millioner. Vi tilbragte dagen på Mysebu mottak hvor vi hadde menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere fra Eritrea, Afghanistan, Syria og Irak. Tidligere i år har vi også hatt kurs på Lunner og Hvalstad.

I sine evalueringer sier flesteparten av ungdommene at de ikke hadde kunnskap om menneskerettighetene fra før, og at de ønsker å lære mer. FNs barnekonvensjon (artikkel 42) sier at statene gjennom aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn".  Det at unge asylsøkere og flyktninger, en av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, er de som vet minst om menneskerettigheter, bør være en viktig grunn for å styrke opplæringen for dem.

Prosjektet finansieres av Utlendingsdirektoratet (UDI). Se informasjonsfilm om kursene.

Bilder fra kurs vår/sommer 2017:

I 2016 gjennomførte vi 12 menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) flere steder i Norge. Ventetiden på et asylmottak er utfordrende, og aktiviteter som tar ungdommene på alvor og gir mestringsfølelse blir tatt godt imot. Blant annet uttalte Marius Nicolaisen, som er leder på Mysebu mottak, at ”kursene er et høydepunkt i ungdommenes hverdag”.

Kursdeltagerne var fra Afghanistan, Syria, Somalia, Vest-Sahara, Marokko, Eritrea, Iran, Irak, Kosovo, Gambia, Albania, Burkina Faso, Romania og Palestina. På tre av kursene deltok også elever fra Sjøvegan videregående skole og Asker videregående skole.  Totalt fikk rundt 300 ungdommer undervisning i menneskerettigheter i løpet av fjoråret. 

Fra sør til nord

De seks mottakene vi besøkte hadde stor geografisk spredning. Her er en liten oppsummering av  ”kurs- turnéen” vi har hatt fra sør til nord.

Tre kurs ble holdt på Hvalstad mottak i Asker. I tillegg til to to-dagers kurs for beboerne her, hadde vi også et felles kurs for EMA sammen med ungdom fra Asker videregående skole. Dette kurset inngår i pilotprosjektet vårt, hvor vi skaper møteplasser for flyktningungdom og norsk ungdom. Et resultat av prosjektet er en veileder for skole og mottak. Formålet er å bidra til at flere skoler og mottak kan legge til rette for å skape felles møteplasser med menneskerettighetene som ramme.

Vi hadde tre turer til Mysen hvor vi hadde kurs for beboerne på Mysebu mottak. På ett av kursene var også ungdom fra Spydeberg mottak med. Dette kurset ble filmet i anledning at kursene var valgt ut til ”World Forum for Democracy”. 22. desember testet vi ut et litt annerledes kursopplegg på Mysebu hvor vi vektla kultur og identitet i tillegg til menneskerettighetene.  Dette opplegget er noe vi vil videreutvikle i 2017.

To kurs ble lagt til Lunner mottak på Hadeland. Det første kurset ble gjennomført i april. Da hadde vi hele fem språkgrupper, men ved hjelp av gode tolker og språkassistenter fra mottaket gikk det veldig fint.

På Sørlandet hadde vi kurs på Tvedestrand rådhus for 23 gutter. Det er første gang vi samarbeider med Tvedestrand mottak om kurs. I Tvedestrand observerte vi hvilken effekt innvilgelse av midlertidig opphold har på ungdom som venter på asylmottak. Flere av guttene fikk kort tid før kurset beskjed om at de ikke får bli værende i Norge etter fylte 18 år, noe som preget de to dagene. Mange var bekymret og urolige. Samtidig viste evalueringene at de var svært fornøyde med kurset, noe som indikerer at kursets aktive metoder og positive kunnskap ikke er mindre viktig for denne gruppen enn andre EMA.

I desember gikk reisen til Sunndalsøra og Sunndal mottak. Det var tydelig at menneskerettigheter var et tema som interesserte. Vi kursholdere ble utfordret med en rekke gode og krevende spørsmål, blant annet om Syria-konflikten. Under pantomime-øvelsen var kreativiteten stor. Vi var svært imponert over fremførelsene som skulle illustrere ulike artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

To sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av felles kursopplegg for flyktningungdom og norsk ungdom er Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak  i Troms. I juni gjennomførte vi et fire-dagers opplegg for til sammen 35 ungdommer. I oktober var vi tilbake og hadde et felles dagskurs i forbindelse med internasjonal uke. 

Jeg tenkte hvis man fortsetter med slike kurs så kan man få nøkkel til et godt liv.

Deltager Sjøvegan

Evalueringer

Etter hvert kurs evaluerer de unge asylsøkerne innholdet. Deres tilbakemeldinger er viktige i planleggingen av videre arbeid.

Oppsummering av evalueringer som ble levert inn i 2016:

  • 50 prosent kunne ikke noe om menneskerettigheter fra før
  • 92 prosent vil lære mer om menneskerettigheter
  • 83 prosent svarte at de synes kurset var veldig bra. 

Sitater:

  • It was very good. We learned a lot about human rights, and at the same time we had fun. 
  • Det som var bra var at vi jobbet i grupper sammen med de norske. Vi lærte mye av hverandre.
  • The course was really fantastic. Again it teaches us more things we didn’t know about human rights and duties.

Kursene finansieres av Utlendingsdirektoratet. Les mer her 

Gruppearbeid på Mysebu mottak i november: Ti regler for en ny planet.

Kurs på Tvedestrand Rådhus i november. 

Energiladere er morsomme avbrekk i løpet av kursdagen. Her fra kurs på Hvalstad i juni.

I oktober inngikk vi et nytt og spennende samarbeid med Moscow City Pedagogical University. Siden 2008 har vi undervist lærere og journaliststudenter i Russland. Samarbeidet med det pedagogiske universitetet i Moskva innebærer kursing av en ny målgruppe. I 2016 og 2017 vil studenter i pedagogikk, historie og samfunnsfag delta på en rekke helgesamlinger. Deltagerne på kurset er mastergradsstudenter, og de fleste av dem har mangeårig lærererfaring i historie og samfunnsfag. Et viktig formål med kurset er å gi studentene kompetanse i deltagende metoder som de kan benytte i undervisning av menneskerettslige temaer.  

Øvelsen "Reportage": Problematisering av bruk av dødsstraff

Gruppearbeid: Analyse av saker fra den Den europeiske menneskerettsdomstolen(EMD) i Strasbourg

For andre gang i år dro vi til Lunner hvor vi gjennomføre et to-dagers menneskerettighetskurs for ungdommene på asylmottaket.  Det var tydelig at menneskerettigheter var et tema som engasjerte og interesserte ungdommene, noe som også kom frem av deres evalueringer av kurset.

Kurset, som ble holdt 14. og 15 september, er det femte i rekken av kurs Menneskerettighetsakademiet skal ha for enslige mindreårige asylsøkere i 2016. Prosjektet er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI) , les mer her.

Hvilken rolle spiller mediene i fremstillingen av internasjonal utvikling, og kan man forstå verden gjennom å lese nyhetene? Dette spørsmålet var Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) med å diskutere på Verdensseminarets paneldebatt 13. september på Blindern. Med oss i panelet var Sigrun Johnstad fra Fellesrådet for Afrika og Christina Pletten, utenriksjournalist i Aftenposten. Medarrangør for debatten var Verdens Beste Nyheter i samarbeid med Changemaker, Spire og SAIH.

Bakteppet for debatten er undersøkelser som viser at den norske befolkningen har lite kunnskap om den internasjonale utviklingen. Ofte er nyhetenes fokus negativt ladet, og vektlegger konflikt, flyktningkriser og sultkatastrofer. Man hører sjelden om de positive sakene. Dette er med på å opprettholde et svartmalt bilde av utviklingen i verden. Til tross for dette, viser statistikk at vi aldri har levd lenger, at flere barn går på skole enn noensinne og at færre dør i sultkatastrofer. 

For MRA var det interessant og viktig å delta på paneldebatten da vi vektlegger nettopp positive fakta om verden på våre kurs. Dette fokuset er spesielt viktig når det gjelder unge mennesker. Daglig leder Lillian Hjorth har skrevet en artikkel om hvorfor det er viktig å vite. Artikkelen ble første gang publisert i Fri Tanke. 

Om Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene. Dette innebærer å publisere nyheter, analyser og historier, samt fokusere på framskritt, potensiale og løsninger, men også å belyse utfordringer. Formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. 

Se årets kampanjeavis her.

Siste nytt