Menneskerettigheter som møtested - 3.2 Gjennomføringsmodeller

Artikkelindeks

I 2016 testet MRA ut tre ulike modeller. Nedenfor følger en beskrivelse av disse, samt forslag til program. Fordelen med kortere kurs er at det er enklere både for skole og mottak å tilpasse aktiviteten til den øvrige timeplan. Fordelen med lengre kurs er at ungdommene blir bedre kjent, og holdningsskapingen og integreringen sterkere.

 

Halv dag

Dette er et såkalt “lavterskel-opplegg” som skoler og mottak kan gjennomføre uten bruk av mye tid og ressurser. Samtidig er opplegget en god start for videre samarbeid og kontakt mellom ungdommene. Opplegget egner seg til å inkluderes som en del av et enkeltfag. For eksempel knyttet læreren fra Asker videregående temaet til kompetansemål i faget Sosiologi og Sosialantropologi. Men denne typen opplegg er også høyst aktuelt for fag som for eksempel Politikk og menneskerettigheter. 

 

Forslag til program:

 

Hel dag

Denne modellen kan enkelt tilpasses skolens ordinære undervisning. For eksempel har Sjøvegan videregående skole gjennomført opplegget som en del av internasjonal uke. Skoler kan også benytte internasjonale dager som FN-dagen 24. oktober, og Den internasjonale menneskerettighetsdagen 10. desember, til å etablere felles møtesteder med fokus på menneskerettigheter og flerkulturell forståelse.  

 

Forslag til program:

 

Flere dager

Denne modellen krever en del planlegging og tid. En løsning er å gjennomføre kurset mot slutten av vårsemesteret. Det at undervisningen varer over flere dager, er et godt utgangspunkt for dialog, diskusjoner og relasjonsbygging. Ettersom man bruker mye tid sammen åpner man opp for spørsmål og samtaler som ellers ikke ville funnet sted.

 

Forslag til program