Øvelse: Menneskerettighetssituasjonen i eget hjemland

Emne Menneskerettigheter
Mål Å analysere situasjonen for menneskerettigheter i sitt eget land i forhold til Verdenserklæringen om menneskerettigheter
Praktisk øvelse Aktiviteten starter med et gruppearbeid som skal presenteres i plenum. Vi anbefaler å gjennomføre aktiviteten på flere-dagers kurs. Nedenfor har vi brukt Verdenserklæringen som utgangspunkt, men det er også mulig å bruke FNs Barnekonvensjon
Hva trengs Et stort rom med muligheter for gruppearbeid, penn og papir, store ark og post-it lapper
Forhåndskunnskap Deltakerne bør på forhånd være kjent med menneskerettighetene og hvilke aktører i et land som har ansvaret for å beskytte dem.
Forberedelser Store ark med en kolonne til venstre med karakterer fra I til 5. Nederst på arket er en rad der fire eller fem ulike artikler i Verdenserklæringen er listet bortover. Mange artikler er godt egnet for analysen, for eksempel artiklene 5, 12, 14, 16, 17, I8, 19, 20, 24 og 26.
Gjennomføring
 1. Aktiviteten kan organiseres på forskjellige måter avhengig av gruppens  sammensetning. Når deltagerne kommer fra forskjellige land bør gruppen deles opp etter nasjonalitet. Her får alle de samme artiklene å arbeide med. På bakgrunn av en karakterskala fra 1 til 5, der 5 er best, skal gruppene vurdere hvordan situasjonen er i landet når det gjelder ulike rettigheter. NB: De skal ikke ta hensyn til hvordan rettighetene er beskyttet i lovverket (som regel er lovene i samsvar med internasjonale dokumenter), men se på hvordan situasjonen er i  det virkelige liv, Karakterene skal gis på dette grunnlaget:
   • Karakter 5: Alle i samfunnet omfattes av/nyter denne rettigheten
   • Karakter 4: De fleste i samfunnet omfattes av/nyter denne rettigheten
   • Karakter 3: Rundt halvparten i samfunnet omfattes av/nyter denne rettigheten
   • Karakter 2: Bare et fåtall omfattes av/nyter denne rettigheten
   • Karakter 1: Bare makthaverne og ingen andre omfattes av/nyter denne rettigheten
  Deltakerne skal markere med en post-it lapp karakteren de har kommet  frem til. (30 minutter)

 2. Gruppene presenterer analysene i plenum. Det er viktig at de får god tid til å begrunne karaktersettingen. Etter redegjørelsen for hver karakter  åpnes det for spørsmål og kommentarer fra de andre. Lederen kan gjerne supplere med egen kunnskap. Dersom det kommer viktige motargumenter til karaktersettingen, og gruppen selv endrer oppfatning, bør karakteren korrigeres. (I grupper med deltakere fra flere nasjoner, er det viktig å   understreke at formålet med aktiviteten ikke er å oppnå best mulig karakter. Målsettingen er å belyse situasjonen for de enkelte rettighetene på en så riktig måte som mulig. Aktiviteten skal ikke utvikle seg til å bli en konkurranse mellom landene.)
Dette tar vi med oss videre Vi har sett at menneskerettighetene er et konkret verktøy som vi kan bruke for å måle kvaliteten på vårt eget og andres samfunn. Hvordan er de ulike rettighetene realisert for befolkningen? En gruppe fra Norge vil sannsynligvis ha drøftet og samtalt omkring mange av de viktigste problemene i vårt  samfunn i dag. Hva fungerer bra, og hva er de viktigste utfordringene? Er det flere lands situasjoner som er presentert, vil de sannsynligvis ha synligjort og belyst hvorfor noen stater er gode å leve i, mens andre er dårligere og noen er helt forferdelige. Kanskje vil nordmenn forstå bedre hvorfor det er flyktninger i Norge.

Øvelsen er hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)