Mangfold og dialog

Mangfold og dialog er sentrale verdier for Menneskerettighetsakademiet. I vedtektene står det at stiftelsen skal "fremme enkeltmenneskets verdi og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten og utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, likestilling, mangfold og dialog står sentralt» (§ 1).

Menneskerettighetene beskytter både mangfold, dialog og ytringsfrihet. Menneskerettighetene er juridiske forpliktelser for statene, men innebærer også føringer for enkeltmennesker, noe FN poengterte allerede i Verdenserklæringen (1948). Rettighetene gir frihet, men krever samtidig ansvar. For på samme måte som et individ kan kreve respekt for sine rettigheter, må han eller hun respektere andres. Menneskerettighetene innebærer derfor respekt og toleranse og bygger solidaritet. 

Menneskerettighetenes universalitet gjør dem ikke utydelige. Snarere representerer de klare verdier og prinsipper og trekker grenser for menneskers handlingsrom: så langt, men ikke lenger. Elementer i kultur, religion og livsyn som innebærer intoleranse, diskriminering og undertrykkelse, vil møte motstand i menneskerettighetene. Menneskeverdets ukrenkelighet er den fundamentale verdi. Beskyttelse av retten til å være «annerledes» og verdsetting av det menneskelige og kulturelle mangfold er derfor to sider av samme sak. 

Med sin internasjonale historie og med menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet som ideologisk grunnlag, har menneskerettighetene et enormt potensial for å virke som samlende fellesverdier i Norge som i andre pluralistiske samfunn. Opplæring i menneskerettigheter har dermed et stort potensial for å bidra til integrering.  

15 år med i integreringsarbeid 

Gjennom 15 år har tusenvis av mennesker - skoleelever, asylsøkere, flyktninger, samt kvinner og unge voksne i minoritetsmiljøene - gjennom våre bevisstgjørende og kompetansebyggende tiltak, fått styrket sin menneskerettslige kompetanse og utviklet tillit og tilhørighet til det norske demokratiet.

Vi samarbeider med et bredt spekter av aktører, frivillige organisasjoner, inkludert innvandrer- og minoritetsnettverk, kommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner, asylmottak, museer og freds- og menneskerettighetssentre over hele landet. 

Menneskerettighetsakademiet har vært en viktig medspiller og inspirator i skolens arbeid med inkluderende læringsmiljø. Akademiet har i mange år gjennomført kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for ulike grupper ved skolen. Dette skriver Sjøvegan videregående skole i forbindelse med at skolen fikk Benjamin-prisen i 2015, i artikkelen "Hvorfor et bord for de fra Sjøvegan og ett bord fra de fra Kabul?». I 16 år med Benjaminprisen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Printhouse, 2019.  

 Evalueringer samt forskning på MRAs aktiviteter, bygger opp under erfaringen at deltakerne utvikler demokratisk kompetanse[1]

MRA har økt satsningen på feltet de siste årene, og ønsker nå å videreutvikle arbeidet.

Målsettinger: 

 1. Å løfte menneskerettighets- og demokratiopplæring som virkemiddel i integreringsarbeidet og rapportere fra grasrota.
 2. Videreutvikle innovative metoder i integreringsarbeidet og styrke MRA som plattform for minoritetsmiljøene
 3. Å skape et nettverk for kompetanseheving om demokrati og menneskerettigheter, særlig for minoritetsmiljene 

Noen sentrale resultater

 • Mer enn 2300 unge asylsøkere har lært om demokrati- og menneskerettigheter gjennom MRAs egenutviklede flere-dagers kurs på mottak. I 2016 ble prosjektet presentert som en demokratisk nyvinning på World Forum for Democracy i Strasbourg[2].
  - MRAs arbeid for asylsøkere

 • Tusenvis av besøkende til vandreutstillingen Den nye planeten får innblikk i unge asylsøkeres tanker om hvilke regler og verdier som skaper gode samfunn og inviteres til å reflektere over det samme. Utstillingen som nå turnerer Norge, er et resultat av MRAs kurs på mottak og viser tekster, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere. Også utviklingen av det internasjonale menneskerettighets-systemet – det nærmeste vi i dag kommer globale regler for å skape gode samfunn – blir presentert. Et viktig mål med Den nye planeten er å motvirke stereotypier og fordommer. Utstillingen er produsert av MRA i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Det er Kulturrådet og Fritt Ord som har finansiert den, mens Sparebankstiftelsen støtter visninger og utvikling av undervisningsmateriell.
  - Utstillingen Den nye planeten og tilhørende undervisningsmateriell

 • Rundt fire hundre unge asylsøkere og flyktninger har deltatt på brobyggende flere dagers workshops sammen med elever i norsk skole, i Troms, Innlandet, Oslo, Agder og Rogaland.
  - Ungdom lærer av ungdom på Sjøvegan 

 • Unge voksne med minoritetsbakgrunn får styrket sin demokrati- og menneskerettighetskompetanse gjennom deltakelse i workshops, seminarer, besøk til Stortinget og andre aktiviteter som MRA og partnere i minoritetsmiljøene organiserer i Oslo.
  - Vi må spille sammen, for å bli gode sammen

 • Unge flyktninger i Oslo kobles opp mot trygge voksne med samme språk- og landbakgrunn. Målet er å støtte de unge flyktningene, motivere til utdanning og arbeid og gi engasjerte ressurspersoner i minoritetsmiljøene en arena for et meningsfullt samfunnsoppdrag

 • Minoritetskvinner bevisstgjøres på kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll. De utvikler mestringsfølelse og får styrket beredskap til å stå imot diskriminering og negativ sosial kontroll. Informasjon og undervisningsmateriell utvikles.
  - Frihet, JA! Mot negativ sosial kontroll

 • Aktører som arbeider med ungdom og integrering blir koblet til europeiske partnere og får innsikt i deres erfaringer. I november 2019 organiserte MRA, i samarbeid med det europeiske DARE-nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) den internasjonale konferansen Between Radicalisation and Populism in Europe på Frivillighetshuset i Oslo.
  - Between radicalisation and Populism in Europe

 • Påvirkningsarbeid og deltakelse i den offentlige debatt. MRA søker å ha et aktivt forhold til mediene. Medarbeidere intervjues og tekster skrives for aviser og tidsskrifter.
  - I media

 • Fagmateriell publiseres og deles. Medarbeiderne skriver fagbøker og annet undervisningsmateriell (manualer, veiledere og nettsider) som brukes på skoler, høgskoler og universiteter, organisasjoner, IMDI, Oslo kommune og andre. Nedenfor nevnes noen eksempler:

  - 2020: Frihet – JA! Kursveileder og informasjonsmateriell om kvinners rettigheter, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Til organisering av workshops for kvinner med minoritetsbakgrunn. Utgiver: MRA. Støttet av IMDI

  - 2020: Den nye planeten. Undervisningsmateriell for skoler. Utgiver: MRA. Støttet av Sparebankstiftelsen

  - 2019: Connected with #CITIZENSHIP. Utgiver: Assosiação Mais Cidadania (Portugal). MRA har skrevet modulen om menneskerettigheter. EØS midler

  - 2018: Den nye planeten. Hvilke regler skaper gode samfunn? Utgiver MRA. Støttet av Kulturrådet.

  - 2017: A Training Manual for Educators: Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism. Utgiver MRA, i samarbeid med representanter fra journalistutdanninger ved universitetene i Jekaterinburg, Nizhny Novgorod, St. Petersburg (alle Russland) og Høgskolen i Volda og Oslomet. Støttet av UD. journalism-edu.org

  - 2007 - (2016): Bygg broer, ikke murer. 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Av Lillian Hjorth, MRAs daglige leder og Enver Djuliman, undervisningsleder i Helsingforskomiteen. (Humanist forlag). Oversatt til serbokroatisk (2009), russisk (2010), hviterussisk (2011), polsk (oppdatert utgave 2016) og kurdisk (2020). Boken/deler av boken er på pensum på politihøgskolen i Oslo, Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Oslo (studiet: dialogpilotene). Anbefalt av Oslo kommune, IMDI, og Eidsvoll 1814. Boken er inkludert i Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO.

[1] 1) MRA evaluerer sine kursopplæringstilbud og får regelmessige tilbakemeldinger fra deltakere og partnere. 2) Masteroppgave: Human Rights Education. A qualitative study on pedagogy and perceived outcome of human rights education for unaccompanied minors in Norway. UiO. 2016. Marthe Flesche. 3) Evalueringsrapport: Small Steps Work. The Youth Center and the Human Rights Academy´s courses in human rights and multicultural understanding for Russian teachers. An evaluation report. June 2014. Gunn Bjørnsen   

[2] Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler 2000 deltakere fra over 100 land hvert år.