Formål

Den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet ble opprettet 29. februar 2008. Virksomheten startet i juni året før, men da organisert som et nettverk av ressurspersoner. Menneskerettighetsakademiets formål er å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de internasjonale dokumentene om menneskerettighetene med FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene som det viktige startpunktet i 1948. Gjennom undervisning og informasjonsvirksomhet skal Menneskerettighetsakademiet arbeide for å fremme enkeltmenneskets verdi og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten og utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, interkulturelt mangfold og dialog står særlig sentralt.

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning for å fremme demokrati og øke respekten for menneskerettighetene verden over. Viktige internasjonale dokumenter for Menneskerettighetsakademiet virksomhet er FNs erklæring om menneskerettighetsundervisning (2011) og Europarådets Pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap (2010). Begge avtalene understreker betydningen av undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. De legger vekt på at opplæringen bør styrkes både i og utenfor det formelle skolesystemet, og at offentlige myndigheter bør samarbeide med frivillige organisasjoner i satsningen. 

Virkemidler

 • Kurs og undervisningsvirksomhet innenfor menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
 • Informasjon om menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
 • Rådgivning og ekspertise

Elsa Yohannes Samuel, Lillian Hjorth, Latif Rahman Sarshar og Marit Langmyr

Finansiering

Virksomheten finansieres gjennom prosjektstøtte fra ulike aktører som Oslo kommune, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Fritt Ord, Utenriksdepartementet, Nordisk Ministerråd, EØS-midlene (EEA grants/ Norway grants), EUs ERASMUS+ midler, samt EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering, Holst legat og andre. Akademiet mottar også gaver fra privatpersoner. En viktig inntekt er honorarene som stiftelsen tjener ved å holde foredrag, kurs og workshops.

Nasjonalt samarbeid

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med en rekke organisasjoner, skoler, universiteter og andre undervisningsinstitusjoner, myndighetsorganer, asylmottak og enkeltindivider i Norge. Akademiet er medlem av Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, Nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter og NGO-forum for menneskerettigheter.

Internasjonalt samarbeid

Menneskerettighetsakademiet er medlem av Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) et nettverk som består av 41 organisasjoner fra 20 land. Representanter fra Menneskerettighetsakademiet har vært med i styret i flere perioder. 

Organisering

Menneskerettighetsakademiets styre skal bestå av minimum tre og maksimum seks medlemmer. Det nåværende styre består av Gunn Bjørnsen (leder), Lars Petter Soltvedt, Safia Hussein Ali Grand, Marit Langmyr og Lillian Hjorth.

Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo

Menneskerettighetsakademiet holder til i Frivillighetshuset, i Kolstadgata 1, på Tøyen i Oslo, sammen med en rekke andre frivillige organisasjoner.  

Menneskerettighetsakademiet (MRA) ble stiftet 29.02.2008 og er en ideell stiftelse hvis formål er å bidra til å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland.

Vedtekter

Årsrapporter

OXLO-uka 2021
Den digitale informasjonskampanjen «Samfunnet, det er oss !» ble vist under OXLO-uka november 2021. Fotograf: Are Carlsen

 

Personopplysninger

Menneskerettighetsakademiet (MRA) har fire kilder til personopplysninger:

1. Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir ved registrering som støttemedlem hos MRA. Vi bruker Solidus.no sine tjenester for slik registrering. Registreringen samler inn navn, telefonnummer, adresse, epost og fødselsdato. Opplysningenes formål er å møte offentlige krav til medlemsinformasjon, etablere et kontaktpunkt og gi en MRA en oversikt over medlemmer.

2. Den andre kilden til personopplysninger er kontaktskjemaet på MRAs nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom MRA og potensielle interesserte medlemmer, samarbeidspartnere og andre. Personopplysningene som samles inn er e-post og navn ment for å etablere kontakt.

3. I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-post, telefon og lignende korrespondanse. Dette gjelder spesielt ovenfor potensielle samarbeidspartnere hvor personopplysninger om samarbeidet produseres.

4. Den siste kilden for personopplysninger er webanalyser anvendt gjennom tjenesten Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, hvilke linker trykket på og antall brukere på siden til ulike tider. Tjenesten samler ikke inn personvern-opplysninger, men besøksdataene kan brukes til å utarbeide statistikk. Disse behandles avidentifisert og i aggregert form som hindrer individuell identifisering.

Dine rettigheter

Ovenfor MRA og stiftelsens opplysninger om deg har du rett til:

Formål og behandling av opplysninger

Vårt lovgrunnlag for behandlingen av personopplysninger er personopplysningsloven artikkel 6(1) (a-b). MRA sitt formål med å samle inn personopplysningene er å møte våre forpliktelser knyttet til din medlemsavtale eller henvendelse.

Ved henvendelse via kontaktskjemaet blir nødvendige opplysninger lagret for best å besvare henvendelsen. Dette betyr at e-post henvendelsen, vårt svar og din e-post lagres. Ved medlemsregistrering blir personopplysningene lagret på vår database hvor det fungerer som et referansepunkt. Ved endt medlemskap blir disse opplysningene slettet. Medlemmers mottagelse av nyhetsbrev og årsrapport kan avmeldes når det måtte være ønskelig. Opplysninger ellers beholdes så lenge de er nødvendige for å oppfylle vår rapportering og innsynsplikter i vår virksomhet.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på noen måte overføre personopplysninger til andre, med unntak av rettslige forpliktelser eller etter uttrykkelig samtykke fra deg.

Endringer

MRA vil fra tid til annen å oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Behandlingsansvarlig

MRAs daglige leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Daglige leder sikrer at personopplysningene blir behandlet i tråd med lovens krav, og på en rettferdig og gjennomsiktig måte. 

Kontaktinfo

Har du ytterligere spørsmål om MRAs personvernserklæring eller andre forespørsler kan du henvende deg til oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.I arbeidet for mangfold og integrering, samarbeider Menneskerettighetsakademiet med en rekke partnere.

Siden etableringen i 2008, har MRA organisert kurs på mottak for nær 2300 asylsøkere. I arbeidet har asylmottak, ungdomsskoler, videregående skoler, kommuner og voksenopplæringssentre over hele landet være viktige partnere. UDI har finansiert kursene. 

I arbeidet med å organisere aktiviteter for mangfold og inkludering i Oslo, inkludert tiltak for minoritetsbefolkningen, samarbeider vi med mange organisasjoner, inkludert minoritetsnettverk. Særlig viktige partnere i arbeidet er Afghansk kulturelle forening i Oslo, Mødre for fred / personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, Somalisk velferdsforening og Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), bestående av unge voksne med somalisk minoritetsorganisasjon. MRAs lokalisering i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, gir oss nærhet til målgruppene og kontakt med en rekke andre frivillige organisasjoner. Oslo kommune har finansiert mye av aktivitetene. 

Utstillingen Den nye planeten, som nå turnerer Sør-Norge, har vært en viktig satsning siden 2018. Enslige mindreårige asylsøkeres (16-18 år) meninger om hvilke regler som skaper gode samfunn, danner et viktig premiss for utstillingen som også fokuserer på menneskerettighetene. Eidsvoll 1814/Norsk folkemuseum og Rodeo arkitekter har vært partnere i prosjektet, sammen med museer, biblioteker og andre visningssteder i regionen. Siden 2019 har utstillingen stått mer enn 30 steder. Anslagsvis 30 000 mennesker har sett den. Kulturrådet og Fritt Ord har finansiert utstillingen, mens Sparebankstiftelsen DNB støtter visningene. 

I Frihet, JA! prosjektet, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), samarbeider vi med blant andre Mangfold i Arbeidslivet (Mia), Agder fylkeskommune v/Agder for alle, voksenopplæringen og miljøer og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn i Østfold, Agder, Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. 

MRA er medlem av: Nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter, Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, NGO-forum for menneskerettigheter

I vårt arbeid for mangfold og integrering, er aktørene som støtter virksomheten med midler, fundamentalt viktig. 

Tusen takk til:

 • Oslo kommune
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kulturrådet
 • Fritt Ord
 • Sparebankstiftelsen
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet 
 • Stiftelsen Dam (tidligere EXTRA-stiftelsen Helse og rehabilitering)
 • Holst legat 

 

27 juni 2019: Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr (t.v) mottar midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av undervisningsmateriell og visninger i prosjektet Den nye planeten. Foto: Terje Skåre

 

 

Subcategories

Side 1 av 2