Verden

Siden 1948, da Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt, har statene i stadig økende grad valgt å støtte opp under menneskerettighetene. De siste tjue årene har vi sett en markant økning i antall stater som har valgt å binde seg til de juridisk forpliktende menneskerettighetskonvensjonene. Dette innebærer at de lover å endre sine nasjonale lover og å rapportere til FN om hva de gjør for å realisere menneskerettighetene for sin befolkning. Dette viser at menneskerettighetene i dag har global støtte.

FN har i dag av 193 medlemsstater. Nedenfor listes opp antall stater som har forpliktet seg til de viktigste konvensjonene om menneskerettigheter (per oktober 2023).

  • Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966): 173 stater har ratifisert.
  • Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966): 171 stater har ratifisert.
  • Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (1965): 182 stater har ratifisert.
  • Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (Kvinnekonvensjonen) (1979): 189 stater har ratifisert.
  • Konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (1984): 173 har stater ratifisert.
  • Konvensjonen om migrant arbeidere og deres familiers rettigheter (1990): 59 stater har ratifisert. 
  • Konvensjonen om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) (1998): 196 stater har ratifisert (inkludert ikke fullverdige medlemmer av FN).
  • Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (2006): 188 stater har ratifisert.

Se en fullstendig oppdatert oversikt på hjemmesiden til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Her ligger også de ulike statenes begrunnelser for eventuelle reservasjoner til enkelte av artiklene i de ulike konvensjonene. 

All different, all equal!