2020

Innsats mot vold i Bulgaria

- Vi er veldig glade for å fortsette arbeidet mot kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner i Bulgaria. Prosjektet handler om grunnleggende menneskerettigheter og er viktig for å få på plass bedre beskyttelsesmekanismer. 

Dette sier daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth etter det første partnermøte i Pernik utenfor Sofia, i forbindelse med oppstarten av et nytt treårig samarbeidsprosjekt. Målet er å gjennomføre en nasjonal kartlegging av virkemidlene som idag brukes for å bekjempe kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, samt å utvikle bedre mekanismer og tiltak. Det skal også presenteres anbefalinger til en mer hensiktsmessig politikk på området. 

Et omfattende problem

Problemet med kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner er stort i Bulgaria. I perioden 2015 til 2017 var Menneskerettighetsakademiet partner i et forskningsprosjekt som kartla denne type vold for første gang på nasjonalt nivå. Resultatet var nedslående. Studien bekrefter at vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold er et omfattende problem, og at virkemidlene er lite effektive. En tredjedel av kvinnene og en fjerdedel av mennene, svarer bekreftende på direkte spørsmål om de har blitt utsatt for fysiske, seksuelle eller psykiske voldshendelser fra partner, eks-partner eller andre i familien i løpet av livet. Selv om mannlige ofre er flere enn forventet, er kvinner likevel mye mer sårbare fordi de oftere lider under flere former for vold, samt gjentatte og systematiske handlinger. Romkvinner er aller mest utsatt.

På denne bakgrunn er det beklagelig at bulgarske myndigheter ikke har sluttet seg til og ratifisert Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (20111), den såkalte Istanbul-konvensjonen. Så langt har 34 av Europarådets medlemsland, inkludert Norge, forpliktet seg til å følge konvensjonens regelverk som skal sikre en bedre beskyttelse for ofrene.

Nasjonal kartlegging og utvikling av bedre virkemidler 

Menneskerettighetsakademiet er derfor glad for å være en del av teamet som nå skal utforske og kartlegge virkemidlene som brukes for å motvirke kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, samt bidra til å utvikle bedre tiltak. Hvilke mekanismer fungerer? Hvilke fungerer ikke? Hvordan bør politikken utformes? Omfattende undersøkelser skal gjennomføres. Krisesentre, politi og en rekke andre sentrale aktører skal intervjues om tiltakene som benyttes. Akademiet skal spille inn norske erfaringer. Med i teamet er Solveig Bergman, forskningsleder på Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun vil bistå med sin mangeårige ekspertise på feltet, slik hun også gjorde i prosjektsamarbeidet fra 2015 til 2017 da situasjonen ble kartlagt .

  • Norsk prosjekt-tittel: Nasjonal kartlegging og utvikling av virkemidler for å bekjempe vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold i Bulgaria (2019-2021).
  • English project title: Development of a monitoring methodology and conducting a national monitoring of policy and institutional practice in relation to domestic and gender-based violence in Bulgaria (2019-2021).
  • Ansvarlig partner: PULSE Foundation (Pernik)
  • Co-partner: Center for the Study of Democracy (Sofia)
  • Prosjektet er finansiert gjennom EØS midler

Bakgrunnsinformasjon:   

 


Teamet fra PULSE Foundation, Menneskerettighetsakademiet og Center for the Study of Democracy. Møtet fant sted på krisesenteret i Pernik, Bulgaria.