2021

Frihet - JA! Opplæring mot negativ sosial kontroll

– Frihet, JA! inviterer til dialog og refleksjon som styrker deltakernes egenverd og mestringsfølelse. Målet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Opplegget er relevant for mange, men er særlig utformet for kvinner i minoritetsmiljøer og pedagoger som jobber med integrering. I løpet av 2021 og 2022 skal vi organisere workshops i de største byene i Norge.  
         Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet

Om Frihet, JA! 

- Hva betyr frihet for meg?
- Hvordan påvirkes vi av kulturen rundt oss? Kan vi skape ny kultur?
- Hva er menneskerettigheter?
- I hvilken grad skal barna få lov til å bestemme? 
- Hvilke kvinnelige forbilder vet jeg om? Er jeg selv et forbilde for noen? 
- Kan jeg lære opp andre? 

Disse spørsmålene er bare noen av mange som skal diskuteres på workshopene som Menneskerettighetsakademiet (MRA) og partnere skal organisere de to neste årene. Aktivitetene skal skje i Østfold, Agder, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, og Finnmark og Troms. Det handler om å formidle kunnskap og bevisstgjøre om kvinners og barns rettigheter, sosial kontroll og kulturforståelse. Kickoff skjer på Frivillighetshuset i Oslo 10. september 2021.

Gjennom workshopene, samt tett oppfølging av deltakerne etterpå, er målet at engasjerte kvinner selv skal gjennomføre opplæring i sine nærmiljøer.  Det skal i tillegg organiseres egne kurs for ansatte i organisasjoner, pedagoger og aktivister som har integrering som fagfelt. Alle undervisningsaktivitetene i prosjektet er basert på den nyutviklede Håndboken Frihet, JA! som MRA fikk støtte av Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til å til å utvikle i 2020. I prosjektet skal det også utformes en nasjonal holdningskampanje samt flere andre utadrettede tiltak.

Mål

Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg; gi informasjon og veiledning til foreldre, samt mobilisere til bevisstgjøring og forebyggende arbeid. På lengre sikt forventer vi at respekten for menneskerettighetene og norsk lov øker i miljøer preget av negativ sosial kontroll, noe som vil være fundamentalt viktig for livsutfoldelsen til dem det gjelder.

Prosjektkoordinator

Menneskerettighetsakademiets prosjektkoordinator for Frihet, JA! er Elsa Yohannes Samuel. 

Negativ sosial kontroll

Forskning viser at negativ sosial kontroll er et fenomen som virker begrensende på menneskers liv og frihet. Negativ sosial kontroll er ikke knyttet til noen spesiell religion eller etnisitet, men kan forekomme i ulike familier og grupper. Det skjer for eksempel i lukkede etnisk norske trossamfunn. De siste årene har det vært en økende bekymring for den negative sosiale kontrollen som skjer i innvandrermiljøer, og som er knyttet til æreskultur, patriarkalske normer og konservativ religiøsitet. (Friberg, Horgen og Bjørnset, 2019: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. FAFO-rapport 2019). Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) utgjør negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse en tydelig barriere mot barn og unges frihet i Norge i dag. (Rapport for minoritetsrådgivernes- og integreringsrådgivernes arbeid i 2019).  

Partnere

Vi er svært glade for å ha disse gode partnerne med på laget: 

  • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (Mia)
  • Agder fylkeskommune (Agder for alle) 
  • Nettverket Mødre for fred 

I tillegg vil vi samarbeide med andre organisasjoner, offentlige etater og nettverk.

Frihet, JA! er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

- Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home - so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. 
              Eleanor Roosevelt  Foto øverst i saken: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.wocintechhchat.com på Unsplash
Foto nederst: Joel Muniz på Unsplash