2021

Kultur, foreldre, og barns rettigheter - workshop i Oslo

Fantastisk, føler at jeg lærte mye. Bedre rustet for å møte hverdagen

Å vite om sine rettigheter, som foreldre med ikke-norsk bakgrunn, er veldig viktig!

Dette var noen av tilbakemeldingene etter workshopen Kultur, foreldre, og barns rettigheter på Sentralen i Oslo 8. desember.

En diskusjon om kultur, dannet startpunktet. En viktig konklusjon er at kulturer er i stadig endring. De usynlige "kodene vi bærer med oss i bakhodet» forklarer hvorfor mennesker har ulike språk og oppfører seg forskjellig. Samtidig er våre samfunn i kontinuerlig forandring. Migrasjon, kommunikasjon og ny kunnskap bidrar til at skikker som tidligere var vanlige, hives på historiens skraphaug. Vi finner nye måter å være sammen på. Vi skaper ny kultur. Oppgaven etterpå, der deltakerne skulle plassere 20 bilder om milepæler i historien om barns rettigheter i en tidslinje, illustrerte poenget. Dagens samfunn betrakter barn på en helt annen måte idag enn tidligere. En vesentlig milepæl var FNs barnekonvensjon (1989) som gir barn egne rettigheter.

Den vanskelige barneoppdragelsen

Etter lunsj ble forholdet mellom foreldre og barn satt under lupen. Hvorfor bør barn få bestemme i saker som angår dem? Når bør foreldrene sette ned foten? Hvordan finne den rette balansen mellom tydelighet og omsorg? Det ble en spennende diskusjon. Det ble tatt opp at en del minoritetsforeldre kjenner på utfordringer knyttet til det å oppdra barn i Norge, fordi de selv har andre erfaringer.  

Det avsluttende foredraget handlet om barns rettigheter. Hvilke rettigheter har barn i Norge ifølge Barnekonvensjonen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barneloven? Hvilke rettigheter har foreldrene? Kunnskap om barnevernet ble redegjort for, og statistikk presentert. Flere myter ble avlivet om barnevernets arbeid i forhold til minoritetsforeldre. Hva handler de om, sakene der Norge blir dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol? Deltakerne var svært engasjerte og hadde en rekke spørsmål. Det er tydelig at det trengs mer kunnskap på dette feltet. Anbefalinger fra Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM) i forhold til norsk barneverns-praksis ble presentert til slutt. 

Workshopen fikk strålende tilbakemeldinger. Menneskerettighetsakademiet er glade for enda en gang å ha fått bekreftet at metodikken i den nyutviklete håndboken «Frihet, JA!» fungerer bra.

Takk til Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) for samarbeidet om workshopen, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for støtte til prosjektet «Frihet, JA!»