2021

Om frihet og barns rettigheter på Grorud i Oslo

Den 8. november holdt Menneskerettighetsakademiet (MRA) workshopen «Frihet, JA!» på Grorud i Oslo, om barns rettigheter og barneoppdragelse. De ti deltakerne var knyttet til Rabea Movement Norway, en frivillig organisasjon med målsetting å fremme kvinners fysiske og psykiske helse og selvstendighet.

Etter en innledende refleksjon om frihet, ble kvinnene delt inn i to grupper som hver fikk utdelt ni kort. På kortene sto ulike typer friheter som ytringsfrihet, frihet til å gifte seg med den man vil, frihet til å stemme ved valg og flere andre. Oppgaven var å velge ut de fem viktigste. Etter engasjerte diskusjoner, ble det klart at alle frihetene er viktige og avhengige av hverandre. MRAs Elsa Yohannes Samuel og Lillian Hjorth informerte om at alle frihetene er rettslig beskyttet, både av menneskerettighetene og norske lover. 

Barn må få mer medbestemmelse etter som de vokser til  

Sett i lys av at barn også har frihet, ble den neste utfordringen å drøfte frihet i barneoppdragelsen: i hvilken grad barn bør få lov til å bestemme i saker som angår dem? 

Etter diskusjoner i grupper, fremførte kvinnene argumenter både for og imot barns medvirkning.

Kursholderne fortalte at menneskerettighetene gjenspeiler begge perspektivene. FNs barnekonvensjon sier at foreldre skal gi barnet veiledning og støtte, men understreker samtidig at støtten skal tilpasses barnets gradvise utvikling av evner og anlegg. Barnet skal bli en del av samfunnet og må derfor «øve» på å si sin mening og bli lyttet til fra tidlig aldre. Foreldre bør derfor gi barn gradvis mer medbestemmelse etter som de vokser til.

Workshopen fikk gode evalueringer. Tusen takk til Rabea Movement for samarbeidet!

  • Workshopens pedagogiske metoder er hentet fra håndboken «Frihet, JA», som MRA utviklet i 2020, med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).  
  • Program

Samfunnet, det er oss

Workshopen på Grorud var en aktivitet i samarbeidsprosjektet "Samfunnet, det er oss», støttet av Oslo kommune. Siden 2018 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med minoritetsnettverk i Oslo, organisert en rekke opplæringstiltak og andre aktiviteter. Målet er å utvikle demokratisk og menneskerettslig kompetanse samt bidra til brobygging.