2021

Voksenopplæringen bruker utstilling i undervisning

Frem til 11. oktober står vandreutstillingen «Den nye planeten» på Oslo Voksenopplæring Rosenhof,  avdeling Osterhaus´gate 22. Her bruker lærerne utstillingen og tilhørende undervisningsmateriell aktivt i opplæring i menneskerettigheter og demokrati.

En rød tråd gjennom undervisningsmateriellet er de deltagende metodene. Gjennom gruppearbeid, øvelser og oppgaver fordyper elevene seg i innholdet i utstillingen. Sentralt står tekst, bilder og intervjuer med 13 enslige mindreårige asylsøkere som har svart på spørsmålet «hva er et godt samfunn».  

- Tilbakemeldingene fra lærere er at undervisningsopplegget legger opp til gode diskusjoner og refleksjoner omkring viktige samfunnstemaer. Vi erfarer at den deltagende metodikken er godt egnet for klasser med ulik språkbakgrunn, så vi håper at utstillingen vil vises hos flere voksenopplæringer i fremtiden, sier prosjektleder Marit Langmyr

I forkant av visning av utstillingen på Voksenopplæringen i Osterhaus´s gate hadde Menneskerettighetsakademiet opplæring i hvordan lærere kunne bruke undervisningsopplegget i tilknytning til temaperioden «Demokrati» som elevene skulle inn i. Tilstede var 12 lærere fra forberedende voksenopplæring (FVO) og 13 lærer fra videregående grunnskole på voksenopplæringen.

 

Om «Den nye planeten» og undervisningsmateriell

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 

MRAs utstilling er en del av nettverksprosjektet "Museene og fellesskapets grenser", som er delfinansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram. Utstillingen er i tillegg støttet av Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB.  

Undervisningsmateriellet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre før, under og etter besøket i utstillingen. Aktivitetene er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og den videregående skole, og er aktuelt i forhold til fagfornyelsen. De går rett inn i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». En rød tråd gjennom materiellet er de deltagende undervisningsmetodene. Gruppearbeid, øvelser og diskusjoner utvikler elevenes mestringsfølelse, og er svært godt egnet til å undervise i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.