2023

Seminar om kommunevalget 2023 på Grønland i Oslo

Den 8. juli ble et halvdags seminar om høstens kommunevalg arrangert av den frivillige organisasjonen TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veiledningsorganisasjon) på Grønland i Oslo.

Deltakere var unge voksne med somalisk minoritetsbakgrunn. Formålet var å informere om kommunevalget og hvordan deltakerne kan bruke stemmeretten og delta i politikken. Mange unge voksne med somalisk minoritetsbakgrunn har nylig blitt stemmeberettigede, og det er essensielt å motivere til demokratisk deltakelse Kommunevalget gir innbyggerne en unik mulighet til å påvirke lokale beslutninger, og dermed også til å forme sitt eget nærmiljø og samfunn.

Seminaret var en av årets aktiviteter i "Samfunnet, det er oss»-prosjektet, et samarbeid mellom Afghansk kulturforening i Oslo, nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, TIVO og Menneskerettighetsakademiet. 

Demokrati og deltakelse

Seminaret begynte med en presentasjon av demokratiske prinsipper og betydningen av politisk deltakelse. Deltakerne fikk innsikt i at valg er en grunnleggende del av folkestyret, og at borgerne gjennom stemmeretten får mulighet til å uttrykke sine meninger og interesser. Betydningen av kommunale valg ble deretter belyst. Tilhørerne fikk vite at kommunestyret er ansvarlig for mange av avgjørelsene som påvirker vår hverdag, som utdanningssystemet, helsevesenet, infrastruktur og kulturliv. Også valgsystemet i Oslo ble gjennomgått. Det ble forklart hvordan man stemmer, hvordan kandidater blir nominert, og hvordan man kan finne informasjon om kandidater og partier.

Stort engasjement

Barrierer og utfordringer som kan hindre unge med somalisk minoritetsbakgrunn i å delta i valget ble også adressert. Hvordan kan valgdeltakelsen blant gruppen økes? Deltakerne var svært engasjerte og en rekke spørsmål ble stilt. Hvordan kan kulturelle og språklige barrierer som kan hindre politisk deltakelse brytes ned? Seminarlederne oppmuntret til engasjement og politisk interesse, og mange av deltakerne uttrykte vilje til å ta ansvar og bidra i samfunnet.

Arrangørene mener at seminaret var viktig. Deltakerne fikk en dypere forståelse for demokratiets betydning og hvordan de aktivt kan delta for å påvirke beslutninger om eget nærmiljø. Økt politisk engasjement blant gruppen er viktig for å styrke demokratiet og inkludere ulike perspektiver i beslutningstakingen. Mer kunnskap og engasjement blant unge voksne med somalisk bakgrunn vil føre til at flere vil delta i fremtidige valg.

Tekst: Ahmed Ali, daglig leder i TIVO

Om "Samfunnet, det er oss"

"Samfunnet det er oss!» er et samarbeidsprosjekt mellom Afghansk kulturforening i Oslo, nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, TIVO og Menneskerettighetsakademiet. Prosjektet, som har eksistert siden 2018, organiserer workshops, seminarer, kampanjer samt besøk til institusjoner som bygger demokrati og respekt for menneskerettighetene. Målsettinger med prosjektet er å bidra til brobygging, integrering og mangfold. Ved at aktivitetene formidler demokratiske og menneskerettslige verdier, motvirker de diskriminering, rasisme og negativ sosial kontroll. Prosjektet er støttet av Oslo kommune.