2024

Internevaluering av Vinn-Vinn!

«Jeg har fått mye hjelp via prosjektet. Jeg håper at det skal fortsette for de nye unge flyktningene som kommer hit»

Menneskerettighetsakademiet (MRA) har i samarbeid med Redd Barna fått tilskudd fra Stiftelsen Dam til å utvikle Vinn, Vinn! - prosjektet i perioden 2023-2025. I Vinn, Vinn! blir nyankomne ungdommer som kommer fra land og områder med krig og konflikt koblet med trygge og godt integrerte voksne over 25 år som snakker samme språk som ungdommene og kjenner til kulturbakgrunnen. I løpet av et år møtes ungdommene og ressurspersonene hverandre hver 14. dag i grupper på fire.

«Dagene vi møtes er de beste dagene i måneden»

Prosjektet har som mål å bedre unge flyktningers psykiske helse og forebygge posttraumatisk stress-lidelse, samt å styrke de unges sosiale nettverk, motvirke ensomhet og motivere til utdanning og arbeid. Et annet mål prosjektet har er at voksne med minoritetsbakgrunn får en arena der de kan bruke seg selv, sine erfaringer og kunnskap.

Fordi prosjektet er et pilotprosjekt har Menneskerettighetsakademiet gjennomført en intern evaluering basert på samtaler med de unge og voksne som deltok i prosjektet, samt eksterne partnere. 

To mennesker klatrer på en klatrevegg  

Tilbakemeldinger fra ungdommene

På spørsmålet om hvorvidt deltakelsen i Vinn, Vinn! har vært en positiv opplevelse ga ungdommene i gjennomsnitt  4,7 poeng (på en skala fra en til fem). Videre ga de unge gjennomsnittlig 4,1 poeng i  vurderingen av om deltakelsen har hjulpet dem i å forstå det norske samfunnet, og 4,6 på spørsmålet om møtene ga dem en støtte i hverdagen.

En av ungdommene sa at det mest verdifulle med tiltaket var at «De voksne hjelper oss. Vi lærer hvordan man lever i Norge. Det at ressurspersonene gir råd om ulike ting». En annen sa at det mest verdifulle var «Å treffe andre som snakker samme språk. Å gå ut med de andre. Før jeg ble med i prosjektet hadde jeg ingen venner». 

«Det mest verdifulle/viktigste har vært å kunne snakke med en som kunne morsmålet mitt. Jeg har fått god hjelp»

Tilbakemeldinger fra ressurspersonene

I vurderingen av om engasjementet har vært positivt for dem ga ressurspersonene i gjennomsnitt 4,7 poeng (på en skala fra en til fem), og 4,4 poeng på spørsmål om ungdommen har fått nytte av prosjektet. På spørsmål om de vil være ressursperson igjen svarte de i gjennomsnitt 4,8. En av ressurspersonene sa at det mest verdifulle var «Å hjelpe ungdommer som virkelig trenger hjelp. Å gi dem råd om integrering, valg og skape nettverk». Mange av ressurspersonene understreker det å bygge relasjoner og tillit til ungdommene som verdifullt, og mange sier at samtalene de har er det viktigste. Viktigheten av å kunne uttrykke seg på eget morsmål går igjen som noe positivt. 

«Å møte ungdommen. Ungdommen inspirer meg, noe som gir meg motivasjon»

Veien videre

Vinn, Vinn! er fremdeles i en utviklingsfase, og vi arbeider fortløpende med de praktiske forbedringspotensialene som avdekkes gjennom evaluering av prosjektet. Totalt sett tyder imidlertid tilbakemeldingene fra vår interne evaluering på at ressurspersonene og ungdommene i stor grad har et positivt utbytte av å delta i prosjektet, og at tiltaket bidrar til å forebygge utenforskap og psykiske helseproblemer. Effekten av Vinn, vinn! vil bli ytterligere kartlagt gjennom en ekstern vurdering i 2024.