Om Menneskerettighetsakademiet

Kampanjen "Samfunnet, det er oss" (høsten 2022). Foto: Are Carlsen

Formål

Den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet ble opprettet 29. februar 2008. Virksomheten startet i juni året før, men da organisert som et nettverk av ressurspersoner. Menneskerettighetsakademiets formål er å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de internasjonale dokumentene om menneskerettighetene med FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene som det viktige startpunktet i 1948. Gjennom undervisning og informasjonsvirksomhet skal Menneskerettighetsakademiet arbeide for å fremme enkeltmenneskets verdi og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten og utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, interkulturelt mangfold og dialog står særlig sentralt.

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning for å fremme demokrati og øke respekten for menneskerettighetene verden over. Viktige internasjonale dokumenter for Menneskerettighetsakademiet virksomhet er FNs erklæring om menneskerettighetsundervisning (2011) og Europarådets Pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap (2010). Begge avtalene understreker betydningen av undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. De legger vekt på at opplæringen bør styrkes både i og utenfor det formelle skolesystemet, og at offentlige myndigheter bør samarbeide med frivillige organisasjoner i satsningen. 

Virkemidler

  • Kurs og undervisningsvirksomhet innenfor menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
  • Informasjon om menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
  • Rådgivning og ekspertise

Elsa Yohannes Samuel, Lillian Hjorth, Latif Rahman Sarshar og Marit Langmyr

Finansiering

Virksomheten finansieres gjennom prosjektstøtte fra ulike aktører som Oslo kommune, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Fritt Ord, Utenriksdepartementet, Nordisk Ministerråd, EØS-midlene (EEA grants/ Norway grants), EUs ERASMUS+ midler, samt EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering, Holst legat og andre. Akademiet mottar også gaver fra privatpersoner. En viktig inntekt er honorarene som stiftelsen tjener ved å holde foredrag, kurs og workshops.

Nasjonalt samarbeid

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med en rekke organisasjoner, skoler, universiteter og andre undervisningsinstitusjoner, myndighetsorganer, asylmottak og enkeltindivider i Norge. Akademiet er medlem av Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, Nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter og NGO-forum for menneskerettigheter.

Internasjonalt samarbeid

Menneskerettighetsakademiet er medlem av Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) et nettverk som består av 41 organisasjoner fra 20 land. Representanter fra Menneskerettighetsakademiet har vært med i styret i flere perioder. 

Organisering

Menneskerettighetsakademiets styre skal bestå av minimum tre og maksimum seks medlemmer. Det nåværende styre består av Gunn Bjørnsen (leder), Lars Petter Soltvedt, Safia Hussein Ali Grand, Marit Langmyr og Lillian Hjorth.

Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo

Menneskerettighetsakademiet holder til i Frivillighetshuset, i Kolstadgata 1, på Tøyen i Oslo, sammen med en rekke andre frivillige organisasjoner.