Deltagende metoder

Menneskerettighetsakademiet bruker et stort spenn av pedagogiske tilnærminger. For voksne målgrupper holder vi gjerne foredrag og legger vekt på å inkludere dokumentariske bilder og oppdaterte fakta. Jo lengre et undervisningsopplegg varer, jo mer varieres metodene. Foredrag og korte innledninger kombineres gjerne med elementer der deltakerne selv er aktive, som gruppearbeid, diskusjoner, øvelser og morsomme energiladere.

Deltakende metoder

En av akademiets spesialiteter er deltakende metoder. Særlig når vi har kurs for ungdom, studenter og lærere er dette en prioritert tilnærming. Da legges mer vekt på aktivitet, kommunikasjon og samhandling, og mindre på ensidig formidling og foredrag fra kursleder. Læringen foregår i fellesskap der den enkeltes erfaring og kompetanse er relevant og brukes. Å vektlegge fellesskapslæring bygger på en antakelse om at læring er en sosial prosess. Kunnskap, verdier, holdninger og ansvar konstrueres gjenom samhandling og læring i kontekst, ikke bare gjennom individuelle prosesser. Deltakeren er en person-i-aktivitet og person-i-situasjon. Dette er en utforskende, spennende og inspirerende form for læring.

Bygg broer, ikke murer

En viktig pedagogisk ressurs er "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007), skrevet av Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet og Enver Djuliman, undervisningsleder i Den norske Helsingforskomite. Boken inneholder øvelser og aktiviteter for undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Den deltakende pedagogikken går som en rød tråd gjennom det hele. Aktivitetene er tankevekkende, spennende, morsomme og utfordrende. Boken er oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010), hviterusssisk (2011), polsk (2016, oppdatert utgave) og kurdisk (2020, oppdatert utgave). 

"Bygg broer, ikke murer" er på pensum på politihøgskolen i Oslo og på Høgskolen i Vestfold. Boken er anbefalt i Oslo kommunes veiledende plan for Osloskolens arbeid med kunnskaper og holdninger på områdene antisemmitisme og rasisme "Respekt, toleranse, verdighet" (2012). Øvelser fra boken er anbefalt brukt av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og inkludert i IMDIS veiledning til lærere "Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvengsekteskap og nærliggende temaer". Eidsvoll 1814 anbefaler "Bygg broer" til alle som vil arbeide med demokrati- og menneskerettighetslæring (2014).

"Bygg broer, ikke murer" er inkludert i det internasjonale kompediumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, som er utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO. Kompendiumet er publisert på engelsk, fransk og russisk.