Menneskerettighetsundervisning

Frihet,Ja!- workshop i Bergen (2021)

Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning for å fremme demokrati og øke respekten for menneskerettighetene verden over. I 2010 lanserte Europarådet Pakten for menneskerettighetsundervisning og opplæring i demokratisk medborgerskap og i 2011 vedtok FNs generalforsamling Erklæring om undervisning i menneskerettigheter. I dokumentene blir medlemslandene oppfordret til å styrke menneskerettighetsundervisningen i skolene og i samfunnet forøvrig. Mange frivillige organisasjoner er også engasjert i satsningen.

Menneskerettighetsakademiet er glad for å være en del av denne bevegelsen som mener at opplæring i menneskerettigheter er et vesentlig bidrag til fred, demokratibygging og positiv samfunnsutvikling.

Forstå de store ordene

Menneskerettigheter er et ord vi stadig støter på i den offentlige debatten, enten vi leser aviser eller ser på tv. Om det dreier seg om hijab til politiuniformen, krigen i Syria, asyl- og flyktningpolitikken eller levekår for barn eller eldre i Norge, henviser det gjerne til ytringsfrihet, religionsfrihet, sosiale og økonomiske rettigheter eller andre menneskerettigheter. Men selv om begrepet stadig brukes, er det ikke alltid like lett å forstå hva som menes. Der noen bruker rettighetene som et argument for noe, kan vi se at andre bruker dem som poenger mot det samme.

Vi klargjør menneskerettighetsbegrepet og ser på deres aktualitet i dagens nasjonale og internasjonale samfunn. Er det riktig at rettighetene blir stadig viktigere? Hva slags mekanismer er det som fører til at menneskerettighetene - helt konkret - fører til positiv endring? Vi legger også gjerne opp til diskusjon om aktuelle utfordringer. Hva skjer i tilfeller der rettighetene står mot hverandre? Og er det sant, som det noen ganger blir påstått, at menneskerettighetene ikke er universelle, men vestlige? En viktig del av et kursopplegg kan være å bevisstgjøre på hva menneskerettighetene kan tilføre hver og en av deltakerne, både som privatpersoner, men ikke minst som yrkesutøvere.