Asylsøkere og flyktninger

Siden 2008 har flere tusen asylsøkere fått opplæring i menneskerettigheter.

Menneskerettighetsakademiet (MRA) organiserer kurs for enslige mindreårige asylsøkere, kurs for unge asylsøkende kvinner, samt kurs der asyl- og flyktningungdom er sammen med norsk ungdom. 

Kurs for enslige mindreårige asylsøkere

Særlig er unge asylsøkere som kommer alene til Norge i en sårbar situasjon. Med problematiske livs- og flukterfaringer kan ventesituasjonen på mottakene være en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør de unge få positiv og relevant stimulans. MRA har utviklet flere kurstilbud for asylsøkerungdommer.   

Mål med kursene:

Hva lærer ungdommene?

De unge får en innføring i de viktigste prinsippene som menneskerettighetene er grunnlagt på, nemlig menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet. De skal bevisstgjøres på at menneskerettigheter er universelle verdier og juridiske normer, og at de er utviklet av FN og andre internasjonale organisasjoner. Vi understreker at statene har det viktigste ansvaret for å realisere menneskerettighetene, men at vi alle kan påvirke gjennom deltakelse i samfunnet. Like viktig som å bevisstgjøre på egne rettigheter, er å understreke at vi alle må respektere andres. Rettighetene bygger derfor solidaritet og demokratisk sinnelag. For de asylsøkerne som blir i Norge, vil kunnskapen styrke forståelsen om det norske demokratiets verdier. Kompetansen er imidlertid ikke mindre viktig for dem som skal returnere til sien hjemland. Er det noe flyktningproduserende land trenger, er det borgere med kunnskap om demokrati og menneskerettigheter.

I tillegg til vårt ordinære to-dagers kurs i menneskerettigheter, tilbyr MRA egne fordypningskurs om: barns rettigheter; likestilling og kvinners rettigheter; kultur og identitet; og Grunnloven, demokrati og norsk historie. 

Deltakende pedagogikk

For undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er deltakende pedagogikk vesentlig. Tilnærmingen innebærer at de unge deltar aktivt gjennom samtaler, diskusjoner, gruppearbeid eller andre metoder. Aktiviteten gjør læringen spennende og fremmer kritisk tenkning. Den utvikler evner til dialog og det å lytte. Slik undervisning er "demokrati" i praksis. Kurslederne legger vekt på å skape en trygg atmosfære der respekt blir kommunisert som en fundamental verdi. Alle er likeverdige og indviduelle forskjeller og behov skal aksepteres og verdsettes. Det at enkelte asylsøkerungdommer kan ha svake lese- og skriveferdigheter, gjør deltakende pedagogikk spesielt egnet. Foredrag er erstattet av korte innledninger med påfølgende egenaktiviteter blant de unge, og i stedet for tekst, benyttes bilder. Ved samtaler i plenum, konkrete øvelser og gruppearbeid er det de unges skaperkraft som står i sentrum. Pedagogikken er personlig styrkende og bidrar til mestring.

Kurs for unge asylsøkende kvinner

Menneskerettighetsakademiet organiserer også tre-dagers kurs for jenter og unge kvinner som søker asyl i Norge. Asylsøkere kommer ofte fra stater der respekten for kvinners rettigheter er mangelfull, og det er viktig at jentene blir klar over at de har rettigheter på linje med menn, og at Norge og andre land, når de forplikter seg til menneskerettighetene, må arbeide for likestilling. På timeplanen står menneskerettigheter med et særlig fokus på kvinners rettigheter. Vi gjennomgår også milepæler i utviklingen av kvinners rettigheter i Norge.

Kurs for asyl- og flyktningungdom og norsk ungdom

Akademiet organiserer også fire og fem-dagers kurs der asyl- og flyktningundgom er sammen med norsk ungdom. Når unge med så ulike livserfaringer møtes, skapes unike muligheter for læring. Enten de unge skal tilbringe sin fremtid i Norge eller et annet land, er kunnskapen om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse viktig. Den oppfordrer til demokratisk deltakelse og skaper positive holdninger basert på toleranse og respekt.

Organisering og finansiering

Kursene er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og asylmottak rundt omkring i landet. Kursene for enslige mindreårige asylsøkerne er finansiert av Utlendingsdirektoratet, mens kursene for jenter og de der asyl- og flyktningungdom er sammen med norsk ungdom, også har fått midler fra EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering samt Holst legat.

FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvesjon (artikkel 42) sier at statene gjennom aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksene og barn". Vår erfaring er at asylsøkerungdom vet svært lite om menneskerettigheter. En stor andel kan ingenting. - Dette har jeg aldri hørt om før, er et vanlig utsagn. Det at unge asylsøkere og flyktninger, en av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, er de som vet minst om menneskerettigheter, bør være en viktig grunn for å styrke opplæringen for dem.