I 2016 gjennomførte vi 12 menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) flere steder i Norge. Ventetiden på et asylmottak er utfordrende, og aktiviteter som tar ungdommene på alvor og gir mestringsfølelse blir tatt godt imot. Blant annet uttalte Marius Nicolaisen, som er leder på Mysebu mottak, at ”kursene er et høydepunkt i ungdommenes hverdag”.

Kursdeltagerne var fra Afghanistan, Syria, Somalia, Vest-Sahara, Marokko, Eritrea, Iran, Irak, Kosovo, Gambia, Albania, Burkina Faso, Romania og Palestina. På tre av kursene deltok også elever fra Sjøvegan videregående skole og Asker videregående skole.  Totalt fikk rundt 300 ungdommer undervisning i menneskerettigheter i løpet av fjoråret. 

Fra sør til nord

De seks mottakene vi besøkte hadde stor geografisk spredning. Her er en liten oppsummering av  ”kurs- turnéen” vi har hatt fra sør til nord.

Tre kurs ble holdt på Hvalstad mottak i Asker. I tillegg til to to-dagers kurs for beboerne her, hadde vi også et felles kurs for EMA sammen med ungdom fra Asker videregående skole. Dette kurset inngår i pilotprosjektet vårt, hvor vi skaper møteplasser for flyktningungdom og norsk ungdom. Et resultat av prosjektet er en veileder for skole og mottak. Formålet er å bidra til at flere skoler og mottak kan legge til rette for å skape felles møteplasser med menneskerettighetene som ramme.

Vi hadde tre turer til Mysen hvor vi hadde kurs for beboerne på Mysebu mottak. På ett av kursene var også ungdom fra Spydeberg mottak med. Dette kurset ble filmet i anledning at kursene var valgt ut til ”World Forum for Democracy”. 22. desember testet vi ut et litt annerledes kursopplegg på Mysebu hvor vi vektla kultur og identitet i tillegg til menneskerettighetene.  Dette opplegget er noe vi vil videreutvikle i 2017.

To kurs ble lagt til Lunner mottak på Hadeland. Det første kurset ble gjennomført i april. Da hadde vi hele fem språkgrupper, men ved hjelp av gode tolker og språkassistenter fra mottaket gikk det veldig fint.

På Sørlandet hadde vi kurs på Tvedestrand rådhus for 23 gutter. Det er første gang vi samarbeider med Tvedestrand mottak om kurs. I Tvedestrand observerte vi hvilken effekt innvilgelse av midlertidig opphold har på ungdom som venter på asylmottak. Flere av guttene fikk kort tid før kurset beskjed om at de ikke får bli værende i Norge etter fylte 18 år, noe som preget de to dagene. Mange var bekymret og urolige. Samtidig viste evalueringene at de var svært fornøyde med kurset, noe som indikerer at kursets aktive metoder og positive kunnskap ikke er mindre viktig for denne gruppen enn andre EMA.

I desember gikk reisen til Sunndalsøra og Sunndal mottak. Det var tydelig at menneskerettigheter var et tema som interesserte. Vi kursholdere ble utfordret med en rekke gode og krevende spørsmål, blant annet om Syria-konflikten. Under pantomime-øvelsen var kreativiteten stor. Vi var svært imponert over fremførelsene som skulle illustrere ulike artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

To sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av felles kursopplegg for flyktningungdom og norsk ungdom er Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak  i Troms. I juni gjennomførte vi et fire-dagers opplegg for til sammen 35 ungdommer. I oktober var vi tilbake og hadde et felles dagskurs i forbindelse med internasjonal uke. 

Jeg tenkte hvis man fortsetter med slike kurs så kan man få nøkkel til et godt liv.

Deltager Sjøvegan

Evalueringer

Etter hvert kurs evaluerer de unge asylsøkerne innholdet. Deres tilbakemeldinger er viktige i planleggingen av videre arbeid.

Oppsummering av evalueringer som ble levert inn i 2016:

  • 50 prosent kunne ikke noe om menneskerettigheter fra før
  • 92 prosent vil lære mer om menneskerettigheter
  • 83 prosent svarte at de synes kurset var veldig bra. 

Sitater:

  • It was very good. We learned a lot about human rights, and at the same time we had fun. 
  • Det som var bra var at vi jobbet i grupper sammen med de norske. Vi lærte mye av hverandre.
  • The course was really fantastic. Again it teaches us more things we didn’t know about human rights and duties.

Kursene finansieres av Utlendingsdirektoratet. Les mer her 

Gruppearbeid på Mysebu mottak i november: Ti regler for en ny planet.

Kurs på Tvedestrand Rådhus i november. 

Energiladere er morsomme avbrekk i løpet av kursdagen. Her fra kurs på Hvalstad i juni.

Fra 13. til 16. juni var vi på Sjøvegan i Troms. Her deltok 35 ungdommer fra  fra Norge, Syria, Eritrea og Afghanistan på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak. Hør innslag om kurset på NRK Troms her.

De fire dagene med kurs bestod av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og energiladere. Ungdommene fikk innsikt i verdenserklæringen om menneskerettighetene, utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter 1945, og temaer som blant annet identitet og ikke-diskriminering. Vi besøkte også mottaket hvor ungdommene fikk en omvisning av mottaksleder Jenny Sørensen Myrvoll. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Når flyktning ungdom og norske skoleelever møtes skapes unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping. Vi har erfart at undervisning i menneskerettigheter er en god ramme for slike møter. Menneskerettighetsakademiet skal dette året videreutvikle og gjennomføre flere felles kursopplegg for norske skoleelever og enslige mindreårige asylsøkere. Det er et mål å utvikle fagmateriell som kan inspirere skoler og mottak andre steder i landet.

-   Elevene utvikler demokratisk kompetanse

Sjøvegan videregående skole har hatt en stort engasjement for å arbeide for et positivt mangfoldig skolemiljø gjennom mange år. For dette arbeidet mottok skolen Sjøvegan Benjaminprisen 2015.Menneskerettighetsakademiet har samarbeidet med Sjøvegan videregående en rekke ganger om kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for elevene på skolen sammen med enslige mindreårige asylsøkere på det lokale mottaket. Dette samarbeidet ble nevnt i juryens begrunnelse

Avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole, Asbjørg Johnsbøen, sier følgende om samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet:

Tilsatte ved Sjøvegan videregående skole er svært godt fornøyd med samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet. Elevene får økt kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse samtidig som de utvikler demokratisk kompetanse gjennom dialog, gruppearbeid og aktiv deltagelse. Ved å samtale om og lytte til de andre kursdeltakernes livserfaringer utvikles både forståelse og empati. Slike erfaringer stimulerer til positiv utvikling for en ungdom, samtidig som disse erfaringene er med på å forebygge et trygt skolemiljø. 

Sjøvegan videregående skole er en flerkulturell skole. En tredjedel av elevene kommer fra hele verden, mange er enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og mange har traumatiske erfaringer med seg. Ledere og lærere ved skolen er opptatt av å etablere møteplasser der elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn kan treffes, ha det hyggelig, snakke med og lære om hverandre.  Vi tenker at samtalen er et utmerket verktøy for god integrering. Vi sparer oss for mange bekymringer om vi bruker mer tid på å snakke med hverandre enn om hverandre, tenker vi. Samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet er slik sett et pedagogisk verktøy for oss.

Bilder fra kurset:

Foto: Inger Kristin Hognestad

- Vi kan oppnå mye gjennom å lytte til hverandre. Det var konklusjonen til en av ungdommene som deltok på menneskerettighetskurset på Lunner mottak 20. og 21. april. Uttalelsen kom etter foredraget om tilblivelsen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. I alt 28 ungdommer fra Etiopia, Somalia, Afghanistan, Irak og Syria deltok på to-dagers kurset.

I etterkant la Lunner mottak ut følgende tilbakemelding på deres facebookside:

«Marit og Lillian fra Menneskerettighetsakademiet var på besøk på mottaket igjen den her uken og holdt et 2 dagers kurs for beboerne. Gjennom teori og praktiske oppgaver klarer damene fra Menneskerettighetsakademiet å skape et stort engasjement blant beboerne! Det er krevende å skulle formidle et så viktig tema og holde fokus gjennom 2 dager med 5 språkgrupper med hver sine tolker, men dette klarte Marit og Lillian med glans! Kunnskap om menneskerettigheter gir beboerne et godt grunnlag og forståelse for samspillet mellom mennesker. Lærdom om gjensidig respekt og likeverd på tvers av religion, kultur og kjønn er viktig! Kurset får gode tilbakemeldinger fra beboerne, og de håper Menneskerettighetsakademiet kommer tilbake til høsten!»

Slike tilbakemeldinger setter vi stor pris på! Vi ser frem til å holde flere kurs fremover. 

Prosjektleder Marit Langmyr

Siste nytt