FN-møte om undervisning mot kriminalitet og korrupsjon

feb 13, 2017

–  Det er spennende at FNs kontor mot narkotika og internasjonal kriminalitet (UNODC*) initierer utvikling av undervisningsmateriell for barn og unge, sa Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet (MRA), etter ekspertmøtet i Wien 8. til 10. februar.
– Holdningsskapende arbeid er selvsagt helt uvurderlig i kampen for å forebygge kriminalitet og skape gode samfunn.

Hjorth var en av rundt 30 eksperter som deltok på møtet i Østerrike. Formålet var å bidra i prosessen rundt UNODCs initiativ “Education for Justice (E4J)” som har som mål å forebygge kriminalitet og fremme respekt for lov og rett, gjennom å utvikle undervisningsmateriell for barn og unge. Om fire år skal E4J presentere online ressurser som forhåpentlig skal brukes i og utenfor skolesystemene verden over.

– Mange problemstillinger ble diskutert, forteller Hjorth. – Når er det greit å begynne å undervise barn i temaer som korrupsjon og terrorisme? Hvor konket skal man gå til verks? I hvilken grad bør kulturelle rammer tas hensyn til når man skal utforme pedagogikken?

En rekke interessante ressurser ble presentert, som for eksempel tegnefilmserien ”Bribe busters”, utviklet av TRACE International (USA). Serien bevisstgjør barn og unge om negative konsekvenser av korrupsjonen. Også organisasjonene Childnet (Storbrittannia) og Pantellas Amigas (Spania), har utviklet gode online ressurser for ungdom, blant annet om de mange farene som lurer på internett. Den kanadiske organisasjonen Equitas, presenterte "Play it Fair!", et program med interaktive aktiviteter og spill som fremmer forståelse for menneskeverd og menneskerettigheter, samt respekt for mangfold og fredelig konflikthåndtering.

I sitt innlegg understreket Hjorth at UNODC i utviklingen av materiellet, bør dra veksler på den omfattende innsatsen som FN, Europarådet og så mange frivillige organisasjoner har gjort når det gjelder å styrke satsning på holdningsskaping i skolen. FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning (2005 - ), FNs erklæring om undervisning og opplæring i menneskerettigheter (2011), samt Europarådets pakt om undervisning i demokratisk medborgerskap og menneskerettighetsundervisning (2010), viser at det er stor enighet om prinsipper og pedagogikk som bør gjelde. Mye godt materiale eksisterer allerede som bidrar til kritisk tenkning, demokratisk deltakelse, respekt for menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper.

– Respekt for loven oppnås når de unge blir lyttet til og føler tilknytning til samfunnet. Ingenting kan erstatte helhetlige positive tilnærminger som tar barna på alvor. Når skolen og andre aktører systematisk og langsiktig satser på aktiv demokratisk deltakende læring vil positiv tilknytning kunne oppnås. I bestrebelsene for å forebygge korrupsjon, kriminalitet og terrorisme, er det viktig at UNODC også drar veksler på tidligere erfaringer og arbeid som er gjort, mener Hjorth.

Om UNODC

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (United Nations Office on Drugs and Crime, forkortet UNODC) skal bistå medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Særlig har UNODC fokus på innsats mot menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har over 500 ansatte og kontorer i 21 land.

(Det øverste bildet: UNODC. Bildene nedenfor er tatt av MRA)

UNODCs hovedkontor ligger i Wien.

I sin presentasjon, la Vincenza Nazzari fra Equitas vekt på at Education for Justice (E4J) og programmet "Play it Fair"/undervisning i menneskerettigheter (HRE - Human Rights Education) er basert på mange av de samme verdiene.

Siste nytt