For at utstillingen skal bidra til økt kunnskap om demokrati og menneskerettigheter er vi avhengig av gode visningssteder. Vi er derfor veldig glade for at utstillingen nå skal stå på Porsgrunn bibliotek! sier prosjektleder Marit Langmyr.

I desember stod vandreutstillingen "Den nye planeten" på Porsgrunn bibliotek. Utstillingen  er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Les mer her.

I januar går ferden videre til Tønsberg bibliotek. 

Fotograf: Solveig Selj 

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet høsten 2020 til å dele informasjon om undervisningsressurser. 

 

Menneskerettighetsakademiet har de siste årene, i samarbeid med partnere i utlandet, utviklet flere engelsk-språklige digitale undervisningsressurser basert på deltagende pedagogikk. Vi har laget en veileder om hvordan to av disse ressursene kan brukes i undervisning hjemme:

  • Ressurs 1: www.journalism-edu.org: En manual for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikken.
  • Ressurs 2: Connected with #CITIZENSHIP: Øvelser og aktiviteter om demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, kulturelt mangfold, frivillig arbeid, miljø og bærekraftig utvikling.

Innholdet i veilederen er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og videregående opplæring, og er aktuell i forhold til fagfornyelsen og tverrfaglig undervisning. 

Ressursene er på engelsk, og aktivitetene kan derfor brukes i kombinasjon med språkundervisning. 

Last ned veilederen her (pdf) 

 

Hovedfoto:Julia M Cameron fra Pexels
 

 

– Selv om folk i Oslo har ulik språklig, kulturell, religiøs og sosial bakgrunn, deler vi de samme frihetene og rettighetene, sier Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

"Menneskerettighetene som felles verdier" var temaet for informasjonskampanjen som ble gjennomført på facebook og instagram under OXLO-uka 2020 (16.-22. november). Kampanjen var et samarbeid mellom Menneskerettighetskademiet og partnere i prosjektet "Samfunnet, det er oss". Hver dag under OXLO-uka ble det publisert et portrettbilde av en Oslo-borger som holder en plakat med et budskap oversatt til tigrinja, somali, dari og pashto. Hvert budskap knyttes til artikler i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter(1948).

Økt kunnskap om menneskerettighetene bidrar til konstruktiv debatt og større demokratisk deltakelse i samfunnet. Bildet som vi publiserte aller først (mandag 16.11) omhandlet ytringsfrihet, en rettighet som er viktig for og i et demokrati. Samtidig har vi valgt å bruke et bilde om det personlige ansvaret til å frastå fra hatprat som hovedbilde for hele kampanjen. Like viktig som å bevisstgjøre på egne rettigheter, er å understreke at vi alle må respektere andres.

 

Dag 1: Jeg har rett til å si det jeg vil. Det har du og.

 
Artikkel 19 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter,1948):
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
 

 

Dag 2: Jeg har rett til å påvirke samfunnet. Det har du og.

Artikkel 21 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

 

Dag 3:Jeg har rett til å gifte meg med den jeg vil. Det har du og.

Artikkel 16 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse

 

Dag 4:Jeg har rett til å bli behandlet rettferdig. Det har du og.

Artikkel 7 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
 
Artikkel 9 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

 

Dag 5: Jeg har rett til å være den jeg er. Det har du og.

Artikkel 12 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
 

 

Dag 6: Jeg har rett til å tro det jeg vi. Det har du og.

Artikkel 18 (FNs erklæring om menneskerettigheter, 1948):
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.
 

 

Dag 7: Jeg har et ansvar for ikke å diskriminere. Det har du og.

Artikkel 1 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (1948):
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
 
Artikkel 2 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (1948):
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Fotograf: Are Carlsen 

Les sak i Utrop om kampanjen

 

Om kampanjen og samarbeidspartnere 

Den digitale kampenjen er et tiltak under prosjektet "Samfunnet, det er oss!", støttet av Oslo kommune. Prosjektpartnere er  Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og Afghansk kulturelle forening i Oslo. 

Partnerne har samarbeidet siden 2018 og mange aktiviteter er gjennomført: workshops for unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn, kurs for kvinner, kurs i aktive og deltakende undervisningsmetoder, oppsøkende virksomhet ute i byen, opplæring av unge flyktninger, samt besøk til Stortinget og visningen av utstillingen "Den nye planeten". Mange av aktivitetene har funnet sted på Frivillighetshuset på Tøyen. Temaene har kretset rundt menneskerettslige temaer som likeverd, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, religionsfrihet, kvinner rettigheter samt kultur, identitet og negativ sosial kontroll.

 
OXLO-uka arrangeres årlig på høsten og setter ekstra fokus på at mangfold er en berikelse og at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme. Årets tema var hatefulle ytringer og handlinger.

 

OXLO-uka 2020 gjennomføres fra 16. november til 22. november. I år er tema hatefulle ytringer og holdninger.
Menneskerettighetsakademiet har sammen med partnere i prosjektet "Samfunnet, det er oss!" laget en informasjonskampanje. Hver dag denne uken publiserer vi portrettbilder av Oslo-borgere som setter fokus på menneskerettighetene som våre felles verdier. 
 
Selv om man har ulikt språk, kultur, religion og sosial bakgrunn, deler vi alle de samme frihetene og rettighetene. Disse ble forankret i 1948 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (VE). Økt kunnskap om menneskerettighetene bidrar til bredere diskusjon og større demokratisk deltakelse i samfunnet. 
 
Informasjonskampanjen er på fem språk (norsk, tigrinja, somali, dari, pashto). Portrettene er tatt av fotograf Are Carlsen.
 
Følg kampanjen på vår facebook-side og på instagram (menneskerettighetsakademiet_)
 

Samfunnet det er oss!

Kampanjen er et tiltak under prosjektet "Samfunnet, det er oss!", støttet av Oslo kommune.Prosjektpartnere er  Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og Afghansk kulturelle forening i Oslo

Partnerne har samarbeidet siden 2018 og mange aktiviteter er gjennomført: workshops for unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn, kurs for kvinner, kurs i aktive og deltakende undervisningsmetoder, oppsøkende virksomhet ute i byen, opplæring av unge flyktninger, samt besøk til Stortinget og visningen av utstillingen "Den nye planeten". Mange av aktivitetene har funnet sted på Frivillighetshuset på Tøyen. Temaene har kretset rundt menneskerettslige temaer som likeverd, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, religionsfrihet, kvinner rettigheter samt kultur, identitet og negativ sosial kontroll.

Ønsker du mer informasjon om kampanjen, ta kontakt med: Eugenia Khoroltseva, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon: 976 17 053
 
 
 
 

 

- Utstillingen er betydningsfull fordi den synliggjør unge asylsøkeres meninger og oppfordrer samtidig de besøkende til å reflektere rundt samfunnsverdier. 

Dette sa styreleder Gunn Bjørnsen ved åpningen av vandreutstillingen «Den nye planeten» på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo 9. desember. Et femtitalls gjester, samarbeidspartnere, familie og venner, var tilstede.  Det var også fint at flere av de unge asylsøkerne som har bidratt til utstillingens innhold, deltok.

Gunn Bjørnsen ønsket velkommen og sa at utstillingen også markerer Menneskerettighetsakademiets 12-års jubileum.  Foto: Rebekka Øvensen

Daglig leder Lillian Hjorth fortalte nærmere om bakgrunnen for utstillingen og de mange kursene akademiet har holdt for unge asylsøkere siden 2008. André Larsen Avelin fra samarbeidspartner «Eidsvoll 1814», understreket at «Den nye planeten» er viktig fordi den formidler meningene til en gruppe ungdommer som ellers er marginalisert i offentligheten. Arkitekt Anne Gjesdal Bjørndal hos Rodeo arkitekter som har designet utstillingen, sa at «Den nye planeten» hadde vært svært givende å arbeide med.

Før alle gjestene ble invitert til å gå rundt og ta inn utstillingens fysiske, tekstlige og digitale utrykk, fikk de lytte til en av ungdommenes nydelige tolkning av Christina Perrys «Human».

Den nye planeten vandrer videre fra Frivillighetshuset og åpner på OsloMet 12. desember. Deretter skal den på turné rundt omkring i sør-øst-Norge det neste året. 

Om utstillingen

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier.

 Foto: Rebekka Øvensen

Gruppearbeidet «Den nye planeten» er den første aktiviteten ungdommene gjør på to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet har på̊ asylmottak. Her lager de en slags grunnlov med ti regler for en forestilt ny planet. Målet er at alle menneskene på̊ planeten skal leve gode liv. Etterpå, for å koble ungdommenes refleksjoner til virkeligheten, lærer de om andre verdenskrig og FNs arbeid med å utarbeide Verdenserklæringen om menneskerettighetene: det nærmeste vi kommer universelle regler for å skape gode samfunn på̊ vår egen planet.

Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. Erfaringene de har fra krig, konflikt, nød og flukt, danner et viktig bakteppe for valg av regler. Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er støttet med midler fra Kulturrådet og Stiftelsen Fritt OrdSparebankstiftelsen DNB har støttet utvikling av undervisningsmateriell og visninger.

Formålet med utstillingen:

  • inspirere til aktiv samfunnsdeltakelse
  • bevisstgjøre om menneskerettigheter
  • motvirke stereotypier og fordommer om asylsøkere og innvandrere.

 Foto: Rebekka Øvensen

Siste nytt