Kvinnedagen 2022

feb 02, 2023

På kvinnedagen samles mennesker over hele verden i solidaritet med kvinner, og for å fremme likestilling og menneskerettigheter.  

Kvinner på flukt er i en spesielt utfordrende situasjon. I Ukraina har nesten to millioner mennesker måtte flykte på grunn av krigen, i hovedsak kvinner og barn. Disse kvinnene står i fare for utnyttelse og seksuell vold. Kvinner som er igjen i Ukraina, og de som er på flukt, rammes også av mangelen på viktige helsetjenester. Mange må føde i tilfluktsrom, med fare for eget og barnets liv og helse. Anslagsvis 80 000 kvinner vil føde i Ukraina i løpet av de neste tre månedene – mange av dem uten tilgang til kritisk helsehjelp hvis krigen fortsetter ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA).

Kvinner og klima

Et annet viktig tema for årets kvinnedag er kvinners rolle som miljøforkjempere rundt om i verden. Klimaendringene har store konsekvenser for kvinner og jenter fordi de er overrepresentert blant verdens fattigste.

– De økende krisene med klimaendringer og miljøødeleggelser undergraver uforholdsmessige rettigheter og velferd til kvinner og jenter. De øker usikkerhet på alle nivåer, fra individ og husholdning til nasjonalt, sier Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women. 

For å sikre en bærekrafttig fremtid må også kvinner inkluderes i beslutningsprosesser og kunnskapsutveksling om klimaendringene.  

 Illustrasjon: Burcu Köleli for UN Women (2022). 

Fra 1. februar til 14. mars står utstillingen "Den nye planeten" på Nesodden bibliotek (øvre kafé).

– Vi håper mange tar turen til Nesodden bibliotek for å besøke «planeten». Ungdommene som medvirker i utstillingen har viktige refleksjoner rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Man får også innsikt i det internasjonale menneskerettighetssystemet- det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn, sier prosjektleder Marit Langmyr.

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet  stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. Se informasjonsfilm om utstillingen.

Utstillingen åpnet på Falstadsenteret i Trøndelag høsten 2019, og har siden vært på turné til 20 museer, bibliotek og andre visningssteder.

Undervisningsmateriell for ungdom

Tematikken i utstillingen er relevant for  undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Menneskerettighetsakademiet har utviklet et undervisningshefte som inneholder aktiviteter elever kan gjennomføre før, under og etter besøket i utstillingen. 

Samarbeidspartnere og støttespillere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.

- Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt. Men menneskerettighetene handler også om våre liv og valgene vi tar i våre nære omgivelser. Gjennom prosjektet Human Rights Lens vil vi fremheve det lokale perspektivet, sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Menneskerettighetsakademiet midler til å gjennomføre Human Rights Lens høsten 2021 og våren 2022. Gjennom workshops, fotografering og lokale fotoutstillinger skal elever fra videregående skoler ulike steder i Norge, reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø. Ungdommene inviteres til å gi utrykk for saker eller dilemmaer de bryr seg om, enten det er økende sosial ulikhet, hverdagsrasisme, miljøutfordringer, falske nyheter og lignende. Målet er å styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet.

Etter å ha deltatt på workshopene i regi av Menneskerettighetsakademiet i løpet av høsten skal elevene ut i nærmiljøet og fotografere. Bildene skal suppleres med ungdommenes tanker og relevant faktainformasjon. Sluttproduktet vil både bli lokale utstillinger og en digital «bildebank». Ungdommene velger selv hvilke bilder som skal stilles ut. 

Menneskerettighetsakademiets undervisningsmateriell vil gjøres tilgjengelig for lærere som ønsker å gjennomføre Human Rights Lens i undervisning av demokrati og medborgerskap. Materiellet skal publiseres på en nettbasert undervisningsplattform som akademiet er i gang med å utvikle.

Bildet er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB

Bakgrunn

Human Rights Lens (HRL) er utviklet av School Projects (St. Petersburg, Russland). Menneskerettighetsakademiet har vært samarbeidspartner i prosjektet med støtte fra Nordisk Ministerråd. I 2019-2020 ble HRL gjennomført i samarbeid med Karakallio skole (Espoo, Finland), Swedish International Liberal Centre (Stockholm, Sverige), Institute of Law (St. Petersburg, Russland), School Projects (St. Petersburg, Russland) og lokale samarbeidspartnerne i åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk, samt Vyborg, Tosno, Vsevolzhsk). Prosjektets sluttprodukt var bildeserier om temaer som vennskap, ensomhet, digital mobbing, søppelhåndtering, psykisk helse, vold i nære relasjoner, korrupsjon, universell utforming, moderne slaveri, politiske friheter og sosiale rettigheter. Bildene brukes i samfunnsfagundervisning og NGO-arbeid i Russland, Sverige, Finland og Norge.

 

Bildene er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

I august står utstillingen "Den nye planeten" på Nittedal bibliotek i Kulturverket Flammen. 

- Vi er glade for å kunne tilby denne viktige utstillingen til innbyggerne i Nittedal på nettopp biblioteket, som jo er en institusjon som fremmer demokrati og ytringsfrihet. Stemmene til de unge asylsøkerne minner oss på at et godt samfunn ikke er noe å ta for gitt. Det er svært viktig å fortsette å lære, sier Elise Salmi, Litteratur- og kulturformidler på Nittedal bibliotek

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

- Utstillingen utfordrer besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Vi har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til temaer som menneskerettigheter og demokrati, så vi håper at også skoler tar turen innom, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr.

Les omtale i Varingen

Frem til midten av mars skal vandreutstillingen "Den nye planeten" stå på Revetal bibliotek i Tønsberg. Utstillingen holder til i rommet "Blackboxen" i andre etasje.

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter på asylmottak. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet.

Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. 

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Siste nytt