– Det er bra at vi kan videreføre innsatsen i Portugal, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med et nytt treårig samarbeidsprosjekt om demokratiundervisning. – I dagens Europa er det utrolig viktig å støtte lokale krefters arbeid med demokratiutvikling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Associação Mais Cidadania ("Mer statsborgerskap"), Confederacao Portuguesa de Voluntariado ("Forbundet av frivillige") og Menneskerettighetsakademiet (MRA). Målet er å utvikle aktivt medborgerskap og styrke demokratiet. En særlig viktig målgruppe er ungdom mellom 13 og 25 år.

– Nær 60 prosent av portugisisk ungdom viser liten eller ingen interesse for politikk og oppslutningen om ungdomsorganisasjonene er svært lav. Ifølge våre partnere er troen på demokratiet i tilbakegang. Dette er derfor i høyeste grad et viktig prosjekt.

Pedagogisk materiell, workshops og you-tube channel 

I tillegg til ungdommene, vil ungdomsarbeidere, lærere og sivilsamfunnsaktører øke sin kompetanse gjennom prosjektet. Mye skal gjøres de neste årene. Det skal utvikles undervisningsmateriell, og lærere og kursledere skal få opplæring. Workshops, seminarer og skolekampanjer skal organiseres. Frivillig aktiviteter skal gjennomføres i lokalsamfunn og ny teknologi skal tas i bruk. Blant annet skal en you-tube-channel etableres.  

Partnerskapet mellom de portugisiske organisasjonene og Menneskerettighetsakademiet er positivt.  Dialog over landegrensene er alltid viktig og vi ser frem til å lære av våre portugisiske venner, avslutter Lillian Hjorth. 

Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene

Menneskeretighetsakademiet i Portugal siden 2014 

I samarbeid med portugisiske partnere, har MRA hatt aktiviteter i Portugal siden 2014. Vi har bidratt til å oversette undervisningsmateriell, organisering av en rekke workshops og seminarer og deltatt på konferanser.

 

Psykologer, lærere og sosialarbeidere var målgruppen da Menneskerettighetsakademiet (MRA) arrangerte et tre-dagers seminar i Lisboa i starten av september. Temaet var barns rettigheter og hvordan man kan undervise menneskerettigheter til barn.

-  I tillegg til teoretisk informasjon om menneskerettigheter ga vi konkrete eksempler på øvelser, gruppearbeid og undervisningsteknikker. Kursdeltagerne jobber i hovedsak med formidling rettet mot barn i alderen 6 til 11 år. Deltagende metoder er derfor et svært nyttig og relevant verktøy, forteller prosjektleder i MRA, Marit Langmyr.

Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne la vekt på at menneskerettighetsperspektivet er viktig og kan bidra til å heve kvaliteten på deres eget arbeid med barn og unge:

"I will try to adapt it for small children. The group dynamics were awasome (...) I've learned a lot and had a great time!"

"I really like the pace/rythm of the course because it develops a sense of tolerance, security and respect for human necessities, learning process as "step by step".

Seminaret var et samarbeid mellom MRA og ARISCO, en portugisisk organisasjon som arbeider med utvikling av prosjekter for barn og unge. Tiltaket var finanisert av EØS midler som er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten er også ment å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Partnerorganisasjonene tenker nå på hvordan samarbeidet kan videreføres.

Denne uken er representanter fra 15 polske organisasjoner på studietur til Oslo og Larvik. Tirsdag besøkte gruppen Menneskerettighetsakademiet. De polske organisasjonene var i Norge for å lære mer om undervisning rettet mot unge flyktninger og innvandrere, og var derfor spesielt interessert i å høre om våre menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere.

Formålet med møter som dette er å utveksle erfaringer, samt å diskutere mulige samarbeidsprosjekter. I oktober var en gruppe med representanter fra syv portugisiske organisasjoner på en lignende studietur til Norge, og besøkte Menneskerettighetsakademiet for å høre mer om våre arbeidsmetoder og aktiviteter.

Samarbeid med partnerorganisasjoner i Europa og andre steder i verden er en viktig del av vår virksomhet. Vi har blant annet et pågående samarbeid med Partners Bulgaria Foundation og Center for the Study of Democracy.  Prosjektet omhandler forebygging av vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold i Bulgaria. Les mer om prosjektet her.

Siste nytt