Menneskerettigheter som felles verdier

nov 23, 2020

– Selv om folk i Oslo har ulik språklig, kulturell, religiøs og sosial bakgrunn, deler vi de samme frihetene og rettighetene, sier Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

"Menneskerettighetene som felles verdier" var temaet for informasjonskampanjen som ble gjennomført på facebook og instagram under OXLO-uka 2020 (16.-22. november). Kampanjen var et samarbeid mellom Menneskerettighetskademiet og partnere i prosjektet "Samfunnet, det er oss". Hver dag under OXLO-uka ble det publisert et portrettbilde av en Oslo-borger som holder en plakat med et budskap oversatt til tigrinja, somali, dari og pashto. Hvert budskap knyttes til artikler i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter(1948).

Økt kunnskap om menneskerettighetene bidrar til konstruktiv debatt og større demokratisk deltakelse i samfunnet. Bildet som vi publiserte aller først (mandag 16.11) omhandlet ytringsfrihet, en rettighet som er viktig for og i et demokrati. Samtidig har vi valgt å bruke et bilde om det personlige ansvaret til å frastå fra hatprat som hovedbilde for hele kampanjen. Like viktig som å bevisstgjøre på egne rettigheter, er å understreke at vi alle må respektere andres.

 

Dag 1: Jeg har rett til å si det jeg vil. Det har du og.

 
Artikkel 19 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter,1948):
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
 

 

Dag 2: Jeg har rett til å påvirke samfunnet. Det har du og.

Artikkel 21 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

 

Dag 3:Jeg har rett til å gifte meg med den jeg vil. Det har du og.

Artikkel 16 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse

 

Dag 4:Jeg har rett til å bli behandlet rettferdig. Det har du og.

Artikkel 7 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
 
Artikkel 9 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

 

Dag 5: Jeg har rett til å være den jeg er. Det har du og.

Artikkel 12 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, 1948):
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
 

 

Dag 6: Jeg har rett til å tro det jeg vi. Det har du og.

Artikkel 18 (FNs erklæring om menneskerettigheter, 1948):
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.
 

 

Dag 7: Jeg har et ansvar for ikke å diskriminere. Det har du og.

Artikkel 1 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (1948):
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
 
Artikkel 2 (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (1948):
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Fotograf: Are Carlsen 

Les sak i Utrop om kampanjen

 

Om kampanjen og samarbeidspartnere 

Den digitale kampenjen er et tiltak under prosjektet "Samfunnet, det er oss!", støttet av Oslo kommune. Prosjektpartnere er  Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og Afghansk kulturelle forening i Oslo. 

Partnerne har samarbeidet siden 2018 og mange aktiviteter er gjennomført: workshops for unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn, kurs for kvinner, kurs i aktive og deltakende undervisningsmetoder, oppsøkende virksomhet ute i byen, opplæring av unge flyktninger, samt besøk til Stortinget og visningen av utstillingen "Den nye planeten". Mange av aktivitetene har funnet sted på Frivillighetshuset på Tøyen. Temaene har kretset rundt menneskerettslige temaer som likeverd, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, religionsfrihet, kvinner rettigheter samt kultur, identitet og negativ sosial kontroll.

 
OXLO-uka arrangeres årlig på høsten og setter ekstra fokus på at mangfold er en berikelse og at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme. Årets tema var hatefulle ytringer og handlinger.

 

Siste nytt