Hvilken rolle spiller mediene i fremstillingen av internasjonal utvikling, og kan man forstå verden gjennom å lese nyhetene? Dette spørsmålet var Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) med å diskutere på Verdensseminarets paneldebatt 13. september på Blindern. Med oss i panelet var Sigrun Johnstad fra Fellesrådet for Afrika og Christina Pletten, utenriksjournalist i Aftenposten. Medarrangør for debatten var Verdens Beste Nyheter i samarbeid med Changemaker, Spire og SAIH.

Bakteppet for debatten er undersøkelser som viser at den norske befolkningen har lite kunnskap om den internasjonale utviklingen. Ofte er nyhetenes fokus negativt ladet, og vektlegger konflikt, flyktningkriser og sultkatastrofer. Man hører sjelden om de positive sakene. Dette er med på å opprettholde et svartmalt bilde av utviklingen i verden. Til tross for dette, viser statistikk at vi aldri har levd lenger, at flere barn går på skole enn noensinne og at færre dør i sultkatastrofer. 

For MRA var det interessant og viktig å delta på paneldebatten da vi vektlegger nettopp positive fakta om verden på våre kurs. Dette fokuset er spesielt viktig når det gjelder unge mennesker. Daglig leder Lillian Hjorth har skrevet en artikkel om hvorfor det er viktig å vite. Artikkelen ble første gang publisert i Fri Tanke. 

Om Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene. Dette innebærer å publisere nyheter, analyser og historier, samt fokusere på framskritt, potensiale og løsninger, men også å belyse utfordringer. Formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. 

Se årets kampanjeavis her.

Undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Norsk Folkemuseum, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH. Elever fra 5.-10. trinn var invitert til å delta på opplegget som ble gjennomført 21. september. I løpet av dagen fikk elevene  innsikt i problemstillinger knyttet til krig og uro, men også håp, framtidstro, frihet og ansvar var sentralt. Menneskerettighetsakademiet var stasjonert i den flotte gamle stortingssalen på museet. Her reflekterte vi rundt temaer som blant annet ikke-diskriminering, og hadde et kort foredrag om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 

Les mer om undervisningsopplegget her.

Gamle Stortingssal hvor forhandlingene om Norges skjebne høsten 1814 fant sted. 

4. og 5. oktober deltok ungdom fra Eritrea, Afghanistan og Vest-Sahara på kurs i menneskerettigheter på Hvalstad mottak. Denne gangen var også flere observatører fra mottaket tilstede for å få innsikt i metode og innhold. 

Hvalstad har vært en god samarbeidspartner gjennom flere år. Mottakets informasjonsansvarlig Kari Finstad tilrettelegger og lager gode rammer for kurset. I et intervju vi hadde med Kari for et par år tilbake uttalte hun følgende om hva kurset betyr for ungdommene: 

- Jeg får så mange bekreftelser på at kunnskapen om menneskerettigheter er viktig. Ungdommene går med rakere rygger etterpå og møter en med takknemlige blikk. De kan ikke få fullrost kurset godt nok. De er takknemlige, gjentar hun. - Noen sier at de aldri har hørt om dette før og noen sier de vil delta på flere kurs. Flere sier de ønsker å utdanne seg i denne retningen for å hjelpe sitt eget land.

Les hele intervjuet med Kari her.

Psykologer, lærere og sosialarbeidere var målgruppen da Menneskerettighetsakademiet (MRA) arrangerte et tre-dagers seminar i Lisboa i starten av september. Temaet var barns rettigheter og hvordan man kan undervise menneskerettigheter til barn.

-  I tillegg til teoretisk informasjon om menneskerettigheter ga vi konkrete eksempler på øvelser, gruppearbeid og undervisningsteknikker. Kursdeltagerne jobber i hovedsak med formidling rettet mot barn i alderen 6 til 11 år. Deltagende metoder er derfor et svært nyttig og relevant verktøy, forteller prosjektleder i MRA, Marit Langmyr.

Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne la vekt på at menneskerettighetsperspektivet er viktig og kan bidra til å heve kvaliteten på deres eget arbeid med barn og unge:

"I will try to adapt it for small children. The group dynamics were awasome (...) I've learned a lot and had a great time!"

"I really like the pace/rythm of the course because it develops a sense of tolerance, security and respect for human necessities, learning process as "step by step".

Seminaret var et samarbeid mellom MRA og ARISCO, en portugisisk organisasjon som arbeider med utvikling av prosjekter for barn og unge. Tiltaket var finanisert av EØS midler som er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten er også ment å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Partnerorganisasjonene tenker nå på hvordan samarbeidet kan videreføres.

- Dette er en tydelig anerkjennelse av vårt prosjekt som en demokratisk innovasjon. Vi har nå en unik mulighet til å synliggjøre betydningen av menneskerettighetsundervisning for mennesker på flukt. Dette er høyst aktuelt og relevant i en europeisk og global sammenheng, sier Marit Langmyr, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

I november drar vi til Strasbourg for å presentere våre menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere. Initiativet er valgt ut som et av de mest interessante og relevante prosjektene til årets World Forum for Democracy som arrangeres av blant andre Europarådet og Europaparlamentet.

Årets forum fokuserer på forholdet mellom utdanning og demokrati, og undersøker hvorvidt disse forsterker hverandre og forholder seg til risikoen for nye sosiale skiller. Forumet vil særlig belyse hvordan utdanning og demokrati kan fostre aktive medborgere.

Kjernen i forumet er “laboratoriene”. Her diskuteres utprøvde prosjekter, og hvordan disse kan bidra til å løse demokratiske problemer. Menneskerettighetsakademiets initiativ retter seg mot en marginalisert gruppe i samfunnet, og har som et hovedmål å styrke denne gruppens demokratiske kompetanse.  Ved å bygge på ideer fra et bredt spekter av deltakere og innovative initiativer fra hele verden kick-starter forumet en debatt om hva utdanning kan gjøre for demokrati - og hva demokrati kan gjøre for utdanning. 

Vi skal presentere vårt prosjekt i «Lab5 - Know your Rights!». Her er hensikten å belyse menneskerettighetsundervisning for ulike grupper, og hvordan man kan få et best mulig utbytte av partnerskapet mellom frivillige organisasjoner og undervisningsinstitusjoner.

 

Bakgrunn

World Forum for Democracy ble initiert i 2012, og er en plattform hvor politiske beslutningstagere og aktivister diskuterer sentrale demokratiske utfordringer. Flere enn 2000 deltagere fra mer enn 100 land fra alle verdens kontinenter er til stede. Les mer her.

Menneskerettighetsakademiet har organisert kurs i menneskerettigheter for rundt  1800 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Kursene er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI). Les mer om kursene her.

Foto: Inger Kristin Hognestad

Siste nytt