- Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt. Men menneskerettighetene handler også om våre liv og valgene vi tar i våre nære omgivelser. Gjennom prosjektet Human Rights Lens vil vi fremheve det lokale perspektivet, sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Menneskerettighetsakademiet midler til å gjennomføre Human Rights Lens høsten 2021 og våren 2022. Gjennom workshops, fotografering og lokale fotoutstillinger skal elever fra videregående skoler ulike steder i Norge, reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø. Ungdommene inviteres til å gi utrykk for saker eller dilemmaer de bryr seg om, enten det er økende sosial ulikhet, hverdagsrasisme, miljøutfordringer, falske nyheter og lignende. Målet er å styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet.

Etter å ha deltatt på workshopene i regi av Menneskerettighetsakademiet i løpet av høsten skal elevene ut i nærmiljøet og fotografere. Bildene skal suppleres med ungdommenes tanker og relevant faktainformasjon. Sluttproduktet vil både bli lokale utstillinger og en digital «bildebank». Ungdommene velger selv hvilke bilder som skal stilles ut. 

Menneskerettighetsakademiets undervisningsmateriell vil gjøres tilgjengelig for lærere som ønsker å gjennomføre Human Rights Lens i undervisning av demokrati og medborgerskap. Materiellet skal publiseres på en nettbasert undervisningsplattform som akademiet er i gang med å utvikle.

Bildet er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB

Bakgrunn

Human Rights Lens (HRL) er utviklet av School Projects (St. Petersburg, Russland). Menneskerettighetsakademiet har vært samarbeidspartner i prosjektet med støtte fra Nordisk Ministerråd. I 2019-2020 ble HRL gjennomført i samarbeid med Karakallio skole (Espoo, Finland), Swedish International Liberal Centre (Stockholm, Sverige), Institute of Law (St. Petersburg, Russland), School Projects (St. Petersburg, Russland) og lokale samarbeidspartnerne i åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk, samt Vyborg, Tosno, Vsevolzhsk). Prosjektets sluttprodukt var bildeserier om temaer som vennskap, ensomhet, digital mobbing, søppelhåndtering, psykisk helse, vold i nære relasjoner, korrupsjon, universell utforming, moderne slaveri, politiske friheter og sosiale rettigheter. Bildene brukes i samfunnsfagundervisning og NGO-arbeid i Russland, Sverige, Finland og Norge.

 

Bildene er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

Menneskerettighetsakademiet er medlem i nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter. 23. og 24. august deltok vi på nettverkssamling på Utøya og i Oslo i regi av Det Europeiske Wergelandsenteret og 22. juli-senteret.  I tillegg til å bli kjent med senternes formidlings- og undervisningsarbeid, fikk vi også se utstillingen: “Samtalen om 22. Juli” og den temporære utstillingen i anledning tiårsmarkeringen: "Hva betyr "aldri mer" 22. juli for deg?"

Demokrativerksted 

Besøket på Utøya startet med omvisning av daglig leder på Utøya, Jørgen Watne Frydnes, som etter angrepene 22. juli 2011 ledet prosessen med  finne en meningsfull fremtid for Utøya og for å hjelpe AUF tilbake.  Utøya er i dag en åpen og inkluderende arena som tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, samt et læringssted der barn, unge og voksne får opplæring i demokrati, ytringsfrihet og toleranse. Øya er også et verdig minnested for de vi mistet 22. juli 2011. 

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya samarbeider om et nasjonalt læringstilbud tilknyttet Regjeringskvartalet og Utøya. Skoleelever, lærere og andre grupper fra Norge og internasjonalt deltar i læringstilbudene i dag.

22. juli-senteret

Senterets mandat er å formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, bidrar 22. juli-senteret til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner. I mars 2020 åpnet 22. juli-senteret i midlertidige lokaler i Teatergata 10, før senteret skal tilbake i permanente lokaler i Høyblokka etter ombyggingen av Regjeringskvartalet.

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008, og har som mandat å bygge bro mellom policy, forskning og praksis innenfor opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver i dag utdanningsprogrammer i over 30 europeiske land og tilbyr kapasitetsbygging innenfor formell og ikke- formell utdanning. I samarbeid med Utøya legger EWC til rette for at unge mennesker lærer om trusler mot demokratiet i dag, samtidig som de reflekterer sammen med andre over hva demokrati betyr for dem og hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i sin hverdag.

 

Frem til midten av mars skal vandreutstillingen "Den nye planeten" stå på Revetal bibliotek i Tønsberg. Utstillingen holder til i rommet "Blackboxen" i andre etasje.

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter på asylmottak. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet.

Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. 

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

For at utstillingen skal bidra til økt kunnskap om demokrati og menneskerettigheter er vi avhengig av gode visningssteder. Vi er derfor veldig glade for at utstillingen nå skal stå på Porsgrunn bibliotek! sier prosjektleder Marit Langmyr.

I desember stod vandreutstillingen "Den nye planeten" på Porsgrunn bibliotek. Utstillingen  er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Les mer her.

I januar går ferden videre til Tønsberg bibliotek. 

Fotograf: Solveig Selj 

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet høsten 2020 til å dele informasjon om undervisningsressurser. 

 

Menneskerettighetsakademiet har de siste årene, i samarbeid med partnere i utlandet, utviklet flere engelsk-språklige digitale undervisningsressurser basert på deltagende pedagogikk. Vi har laget en veileder om hvordan to av disse ressursene kan brukes i undervisning hjemme:

  • Ressurs 1: www.journalism-edu.org: En manual for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikken.
  • Ressurs 2: Connected with #CITIZENSHIP: Øvelser og aktiviteter om demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, kulturelt mangfold, frivillig arbeid, miljø og bærekraftig utvikling.

Innholdet i veilederen er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og videregående opplæring, og er aktuell i forhold til fagfornyelsen og tverrfaglig undervisning. 

Ressursene er på engelsk, og aktivitetene kan derfor brukes i kombinasjon med språkundervisning. 

Last ned veilederen her (pdf) 

 

Hovedfoto:Julia M Cameron fra Pexels
 

 

Siste nytt