Åpent møte om tvangsekteskap på Kuben videregående skole

jun 10, 2014

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, deltok i et åpent møte ved Kuben videregående skole for å snakke om «tvangsekteskap- retten til å ta egne valg» sett fra et menneskerettighetsperspektiv. Møte var et initiativ fra samfunnsfagsseksjonen på skolen i samarbeid med skolens minoritetsrådgivere. Ønsket var å gi informasjon og spre kunnskap, om tvangsekteskap både til lærere og elever.

I panelet satt også representanter fra politiet, kompetanseteamet mot tvangsekteskap og den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Kuben er Oslos største videregående skole med opp mot 1400 elever som har bakgrunn fra ulike land.

Tvangsekteskap - et brudd på menneskerettighetene

Det å gifte seg er en av de aller viktigste handlingene i livet. Det handler om vår dypeste menneskelige følelser og seksualitet. Da er det selvsagt at avgjørelsen skal tas av dem det gjelder, og at man skal være voksen når man tar beslutningen om å gifte seg.

I Verdenserklæringen av 1948 står det i artikkel 16:

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller. 

Retten til å gifte seg med hvem man vil er også inkludert i juridisk bindende dokumenter som konvensjonen om Sivile og politiske rettigheter (1966) og FNs konvensjon mot kvinnediskriminering (1979). Statene som ratifiserer disse konvensjonene forplikter seg til å beskytte sine innbyggere mot tvangsekteskap.

Fra konvensjonen om Sivile og politiske rettigheter, artikkel 23 (Ratifisert av 167 stater)

3. Intet ekteskap må inngås uten de fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne samtykke.

Fra FNs konvensjon mot kvinnediskriminering, artikkel 16 (Ratifisert av 187 stater)

1. Konvensjonspartene skal treffe alle egnete tiltak for å avskaffe diskriminering av kvinner i
alle saker vedrørende ekteskap og familieforhold. På grunnlag av likestilling mellom menn og
kvinner skal de særlig sørge for:
(a) samme rett til å inngå ekteskap,
(b) samme rett til fritt å velge ektefelle og å inngå ekteskap bare med sitt eget frie og fulle
samtykke,
(c) samme rettigheter og forpliktelser innenfor ekteskap og ved ekteskapets oppløsning,

 

Siste nytt