Mandag 19. mai vil det reviderte læreverket "Politikk og makt" (Cappelen forlag) presenteres for lærere i videregående skole på Aker brygge i Oslo. Boken er tilpasset det nye faget "Politikk og menneske-rettigheter" som tilbys elever på  videregående trinn fra og med høsten 2008. På kurset vil læreverkets forfattere Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye redegjøre for perspektivene på faget og undervisningen sett i lys av den nye læreplanen. Deretter vil Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth, på bakgrunn av sin tiårige erfaring med denne type opplæring i inn- og utland, belyse pedagogiske  utfordringer og viktigheten av slik opplæring. 

Les mer

"It is important for young people to acquire a better understanding of the role that religions play in today's pluralistic world (...) The need for such education will continue to grow as different cultures and identities interact with each other through travel, commerce, media or migration." sier ODIHRs direktør Christian Strohal i forordet til "Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools". ODIHR (kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter i Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa [OSSE]) har utgitt guiden som skal være et hjelpemiddel for undervisere, lovgivere, lærere og ledelse i offentlige, private og religiøse skoler for å sikre at undervisningen om ulike religioner og livssyn blir utført på en god og  balansert måte. Toledo guiding principles on Teaching about Religions and beliefs in Public Schools (pdf)

  

Læreboken Politikk og makt (Cappelen forlag) ble i går lansert i revidert utgave på Felix konferansesenter på Aker brygge i Oslo. Boken er nå tilpasset det nye faget "Politikk og menneskerettigheter" som tilbys elever i videregående skole. I tillegg til informasjon om bok og tilhørende nettsted, fikk de 40 oppmøtte lærerne høre foredrag om "Menneskerettighetsundervisningens gleder og utfordringer", holdt av MR-akademiets Lillian Hjorth. De engasjerte lærerne stilte en rekke spørsmål  både om menneskerettigheter, deres historikk og universalitet samt pedagogiske utfordringer knyttet til det å undervise ungdom i et såpass komplisert emne. Les mer om boken

FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2006. I tiden etterpå har det vært stor aktivitet i forhold til å spre kunnskap om konvensjonen og funksjonshemmedes rettigheter samt det å  utvikle metodikk for opplæring i emnet. Nedenfor presenterer vi et knippe ressurser og lenker til mer informasjon.   UN Enable: ressursside om konvensjonen   Powerpointpresentasjon av konvensjonen (engelsk)   Training Manual on Human Rights for Persons with Disabilities  (31.08.08)    Nettsiden "Ratify now: teaching Tool"  

Bli hjelpeverge!

feb 02, 2023

 Vil du gjøre en betydningsfull innsats for unge mennesker i en vanskelig situasjon? Det kommer nå mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge som trenger hjelpeverger. En hjelpeverge representerer den enslige mindreårige, og er en støtteperson i møtet med det norske samfunnet. Menneskerettighetsakademiet oppfordrer alle som ønsker å gjøre en forskjell om å melde seg. Les mer (UDI)  

 

Siste nytt