Bedrifter

Næringslivet har et viktig ansvar for å respektere menneskerettighetene. 

Ved at virksomhetene opptrer ansvarlig - uansett hvor de opererer og hvem de møter - kan de styrke menneskeverdet. Derfor bør næringslivsledere og ansatte i bedrifter ha kunnskap om menneskerettigheter og de retningslinjene som eksisterer for bedriftene.

Menneskerettighetsakademiet tilbyr engasjerende foredrag og workshops for alle slags virksomheter. I tillegg til informasjon om næringslivets samfunnsansvar, kan refleksjon omkring selverfarte menneskerettslige utfordringer inkluderes.

Kan dette være noe for din bedrift, ta kontakt.

Bedriftenes samfunnsansvar

Bedrifter og multinasjonale selskaper påvirker menneskers liv og omgivelser verden over. Mens det i 1970 fantes rundt 7000 multinasjonale selskaper, er det i dag mer enn 80 000. Mange av virksomhetene er drivende krefter i globaliseringsprosessen og får stadig mer innflytelse. Fordi selskapene har så stor påvirkning, er det viktig hvordan de opererer. Selv om menneskerettighetene tradisjonelt har vært et statlig ansvar, har FN, OECD og andre organisasjoner de senere årene erkjent hvor viktig bedriftenes rolle er. Næringslivets samfunnsansvar er satt på dagsorden.

For å inspirere bedriftsledere verden over til å ta samfunnsansvar, lanserte FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan i 2001 det verdensomspennende Global Compact. Over 8000 bedrifter er med i nettverket og har dermed forpliktet seg til å respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, få slutt på barnearbeid, beskytte miljøet og bekjempe korrupsjon. I 2008 fikk næringslivets samfunnsansvar et løft ved at statene i FNs Menneskerettighetsråd enstemmig sluttet opp om et rammeverk som definerer det ansvaret som stater og selskaper har for å beskytte menneskerettighetene. Disse tre punktene er utgangspunktet:  

  • - Statene har en plikt til å beskytte borgerne, også mot overgrep fra tredjeparter, herunder selskaper, gjennom å tilpasse politikk, lover og reguleringer.
  • - Bedriftene har et ansvar for å respektere menneskerettighetene slik at menneskerettighetsbrudd unngås.
  • - Ofrene må ha muligheter for å søke oppreisning og erstatning gjennom å klage over brudd på menneskerettighetene.

For å bidra til å konkretisere forpliktelsene, vedtok vedtok FNs Menneskerettighetsråd i 2011 noen veiledende prinsipper og retningslinjer som identifiserer bedrifters og staters menneskerettighetsansvar i forbindelse med næringsvirksomhet.

Det at næringslivets samfunnsansvar er satt på dagsordenen er positivt. Imidlertid er det mange som kritiserer det faktum at regelverket ikke er juridisk bindende for bedriftene, men enn så lenge har form av retningslinjer, anbefalinger og føringer. 

Norske myndigheter mener at næringslivet i inn- og utland skal utvise ansvarlighet og respektere menneskerettighetene. I Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (2008-2009), oppfordres norske selskaper og bedrifter til å vise samfunnsansvar. 


Fordi bedrifter har så stor innflytelse, er det viktig at de respekterer menneskerettighetene.